Initi­a­tief­voorstel van D66 en PvdA over Kinderen & Demo­cratie


17 januari 2020

Voorzitter,
Dank aan de indieners voor hun voorstel.

De Partij voor de Dieren is voor meer democratie. Wij zijn bijvoorbeeld voor raadgevende referenda. We zijn ook voor meer invloed voor kinderen, ook in de politiek. Kinderen kunnen misschien niet stemmen, zijn niet stemgerechtigd, maar hebben wel een stem. Kinderen zouden wat onze partij betreft ook meer rechten moeten krijgen. Onze Tweede Kamer-fractie bepleit het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar.

Veel onderwerpen die nu spelen, zoals het milieu en klimaat, hebben des te meer gevolgen voor kinderen. Zeggen we daarmee dat elk voorstel over kinderen een geschikt idee is? Dat valt te bezien. De instrumenten die in dit voorstel aangehaald worden, moeten wel democratisch zijn. Wij hebben daarom een aantal vragen aan de indieners.

De kindercommissaris is voorzitter van de K300, 300 kinderen. Dat lijkt ons een verantwoordelijke taak. Onze partij is er voorstander van dat Provinciale Staten zelf de Commissaris van de Koning kiezen. De vraag is dan ook door wie de kindercommissaris wordt gekozen.

Het kindervragenuurtje met Gedeputeerde Staten lijkt ons technisch gezien, politiek een lastig instrument. Bijvoorbeeld omdat Gedeputeerde Staten nu eenmaal de mening moet verkondigen van de meerderheid van Provinciale Staten, en in die zin ook politiek gestuurd is. Dat wil niet zeggen dat kinderen ook antwoord krijgen op hun vragen, zoals zij die zouden kunnen verwachten.
In de Tweede Kamer is een kindervragenuurtje, en daar zien we sociaal wenselijke antwoorden. Dat vinden wij jammer, want ook kinderen verdienen realiteit. Waarom is er niet voor gekozen om het inspreekrecht meer te gebruiken?

De trendbreukclub vinden wij democratisch gezien ook vrij lastig. Zij komen bij elkaar als Gedeputeerde Staten dat wensen, en hun inbreng komt daarna, via Gedeputeerde Staten bij Provinciale Staten. Als hoogste orgaan van de provincie Noord-Brabant, voelen wij ons als Provinciale Staten tekort gedaan. De vraag is; vinden de indieners dat een democratische wijze van werken?

Schoolbezoeken zijn wat ons betreft zeer wenselijk, het ondersteunen daarvan vinden we geen probleem. Ook het (deels) betalen van de vervoerskosten vinden we goed. De motie van het CDA, die in het voorstel wordt genoemd, heb ik niet kunnen vinden. Wel een verslag uit het presidium van juli 2017. Hierin wordt voorgesteld het aantal schoolbezoeken te verhogen van 40 naar 60. Hoe staat het daarmee? Er zou een evaluatiemoment volgen.

Een kinderburgertop K300 op één dag realiseren, waarbij een uitkomst moet komen waar we wat mee kunnen, lijkt ons een hele ambitieuze opgave. Bij de effectiviteit van zo een instrument zetten wij vraagtekens.
Er werd verwezen naar de Voedsel1000. Vraag aan indieners of GS, wat is er gedaan met de uitkomsten van het voedselbesluit? We willen voorkomen dat er dingen worden geopperd door kinderen, waar we dan uiteindelijk niet concreet iets mee doen. Dat geeft alleen maar teleurstelling.

Voorzitter, meer democratie is goed. Democratie met en voor kinderen ook. Maar we moeten er wel voor zorgen dat de instrumenten daarvoor ook de democratische standaard halen. Anders zou het proces alleen maar tot teleurstelling kunnen leiden.