Bijen

Stand van zaken
Standpunt
Opinie
Nieuwsberichten
Debatbijdragen Statenvergaderingen
Moties & amendementen
Initiatiefvoorstel 'Brabant Bijenland'

 

Stand van zaken
De provincie wil €750.000 uittrekken om het leefgebied van de bij te verbeteren. In samenwerking met lokale overheden, de landbouwsector, waterschappen, natuur- en milieu organisaties, imkerverenigingen en kennisinstellingen heeft de provincie het meerjarenprogramma 2015 - 2018 'Bijenimpuls voor Brabant' opgesteld.

27-07-2015 - Onze fractie heeft technische vragen gesteld over het meerjarenprogramma. Wij willen meer concreet weten welke meetbare doelen worden gesteld en of de provinciale cofinanciering van €750.000 genoeg is om de beoogde doelen te realiseren.

03-03-2016 - We hebben gevraagd hoeveel geld er inmiddels besteed is aan een betere leefomgeving en aan het creëren van meer voedsel voor bijen. Ook horen we graag hoeveel wilde bijen en bijenvolken er daardoor bij zijn gekomen.

 

Standpunt
Het gaat niet goed met de bijen in Brabant. De bijensterfte in Brabant is al een aantal jaren aanzienlijk hoger dan in andere gebieden in Nederland, gemiddeld sterven er in de winter ongeveer 8% meer bijen dan gemiddeld in de rest van Nederland. In Brabant is het behoud en de versterking van een gunstige leefomgeving voor bijen van cruciaal belang om bijensterfte te voorkomen. Versterking van de leefomgeving is hard nodig en niet alleen van groot belang voor de natuur maar ook voor het veiligstellen van de landbouwproductie.

 

Opinie
Een opiniestuk van fractievoorzitter Marco van der Wel: "Red de bij voor een appel en een ei".

 

Nieuwsberichten
21-04-2017 - Ook na 2017 hulp voor de bijen
10-04-2017 - Provincie, is er nieuws uit bijenland?
03-03-2016 - Hoe staat het met de bij in Brabant?
31-10-2014 - Politiek Brabant niet klaar voor concrete aanpak bijensterfte
10-10-2014 - Alle partijen erkennen noodzaak gezonde bijenstand
08-10-2014 - PvdD bij Omroep Brabant over tegengaan bijensterfte
30-06-2014 - Red de Brabantse bij!

 

Debatbijdragen Statenvergaderingen
14-11-2014 - Begrotingbehandeling
31-10-2014 - Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant & Bijengezondheid; provinciale visie
15-11-2013 - Najaarsbrief en begroting 2014

 

Moties & amendementen
21-04-2017 - Motie Continuering van ‘Bijenimpuls voor Brabant’
14-11-2014 - Motie dekking lange termijnmaatregelen bijengezondheid
31-10-2014 - Motie financiering provinciaal actieprogramma Bijengezondheid

 

Initiatiefvoorstel 'Brabant Bijenland' (Juni 2014)
Het initiatiefvoorstel 'Brabant Bijenland' biedt maatregelen om de bijensterfte, die in Brabant groter is dan in de rest van Nederland, tegen te gaan. Dit ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor zowel de ecologie als de economie.