Jacht

Verordening Natuurbescherming
Standpunt
Opinie
Beleidsnota Flora en faunawet
Nieuwsberichten
Statenvragen
Debatbijdragen Statenvergaderingen
Moties & amendementen
Notities

- Nota opvang inheemse dieren
- Notitie reeën Noord-Brabant
- Notitie ganzenbeleid Noord-Brabant

 

 

Verordening Natuurbescherming
Op vrijdag 16 december 2016 is de Verordening Natuurbescherming Noord-Brabant door Provinciale Staten (PS) aangenomen. Deze verordening is de vertaling in regels van de vele extra bevoegdheden op het gebied van natuur, die de provincie heeft gekregen met inwerkintreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017. De Wet Natuurbescherming vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet.

Het leeuwendeel van de Verordening Natuurbescherming gaat over de bescherming van de in het wild levende dieren, of eigenlijk over welke uitzonderingen gelden op die bescherming. De Partij voor de Dieren pleit voor meer aandacht voor diervriendelijke maatregelen om schade aan landbouwgewassen en aanrijdingen met wild te voorkomen en voor meer controle op de Faunabeheereenheid (FBE). De FBE bepaalt het jachtbeleid en momenteel zitten er alleen jagers, agrariërs en grondbezitters in het bestuur.

Bij de behandeling van de Verordening Natuurbescherming is een motie van de Partij voor de Dieren, die de vijf vrij bejaagbare soorten dezelfde bescherming zou bieden als andere diersoorten, verworpen. Met voorstemmen van de fracties van PVV, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant was er geen meerderheid om de hobbyjacht aan banden te leggen.

Stappen vooruit
Er is wel een aantal moties aangenomen waar de Partij voor de Dieren mede-indiener van was, waarmee de focus van faunabeheerplannen voortaan direct gericht moet zijn op het voorkomen van schade aan o.a. landbouwgewassen, in plaats van een focus op het domweg provinciebreed  afschieten van schadeveroorzakende diersoorten tot een gewenste populatiestand is bereikt. Daarbij gaat de voorkeur uit naar diervriendelijke maatregelen.

Daarnaast heeft een meerderheid van Provinciale Staten uitgesproken dat in het bestuur van de FBE minimaal twee dierenwelzijnsvertegenwoordigers moeten zitten, wat ook een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie.

Werkgroep uitvoeringsbeleid faunabeheer
Eerder, op 11 november 2016 is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die Gedeputeerde Staten (GS) opdraagt om met Provinciale Staten te gaan kijken naar alternatieve, diervriendelijke methoden om schade door ganzen te voorkomen. Een uitwerking hiervan is dat in januari 2017 een werkgroep van een aantal Statenleden, waaronder ons Statenlid Paranka Surminski, met de ambtenaren zal meedenken over de opstelling van het nieuwe uitvoeringsbeleid faunabeheer.

In het licht van het onlangs door GS vastgestelde beleid waarbij jaarlijks duizenden ganzen afgeschoten gaan worden, is dit een goede kans om het beleid om te buigen richting meer duurzaamheid en diervriendelijkheid. In combinatie met de op 16 december aangenomen motie waardoor faunabeheerplannen gericht moeten zijn op het voorkomen van schade, hebben we er zo met steun van andere fracties voor gezorgd dat de koers is verlegd van massaal afschot van dieren naar preventie.

 

 

Standpunt
De Partij voor de Dieren vindt dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust moeten worden gelaten. Het doden van dieren in het wild is alleen acceptabel wanneer er dringende redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat het dier lijdt of omdat het dier gevaarlijk of voor de volksgezondheid bedreigend is en doden de enige effectieve weg is. De uitvoering moet in handen komen van professionals in dienst van de overheid, en niet langer van jagers. De Partij voor de Dieren wil een verbod op het doden van in het wild levende dieren door hobbyisten.

Tot nu toe wordt in Nederland voor het plezier gejaagd op wilde dieren, vaak onder het mom van populatiebeheer. Jaarlijks worden er twee miljoen dieren doodgeschoten en eenzelfde hoeveelheid aangeschoten, door ongeveer 28.000 jagers. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten. Ondanks het feit dat slechts 3% van de Nederlanders plezier of hobby een acceptabele reden vindt voor de jacht, en 72% van de bevolking vindt dat jagen als hobby verboden zou moeten worden, krijgen jagers alle medewerking van de overheid om hun hobby te blijven beoefenen.

Wettelijk gezien mag pas tot het doden van dieren in het wild worden overgegaan wanneer sprake is van belangrijke schade aan landbouwgewassen of vee, of wanneer de openbare veiligheid of volksgezondheid wordt bedreigd – en dan nog alleen wanneer er geen andere bevredigendere oplossing is dan de jacht.
De praktijk is heel anders: ontheffingen voor afschot worden routinematig verleend en het plezier van de jager staat centraal. Twee miljoen zoogdieren en vogels zijn daar ieder jaar het slachtoffer van. Zolang het doden van wilde dieren niet overgelaten wordt aan overheidsprofessionals, wil de Partij voor de Dieren dat afschotvergunningen alleen door de landelijke overheid afgegeven worden, zodat er ook op landelijk niveau beroep en bezwaar mogelijk is.

Bovenal wil de Partij voor de Dieren inzetten op preventieve maatregelen. Door het aanbrengen van wildrasters en het instellen van omheinde leefgebieden kunnen wildaanrijdingen en gewasschade voorkomen worden.

 

 

Opinie
14-07-2016 - Brabant laat de ganzen stikken
11-05-2016 - Geef ganzen de ruimte
15-01-2016 - Leren leven met zwijnen: voorstel voor een nieuw Brabants beleid
18-05-2015 - Ganzen massaal vergassen? Hoe heeft het zo ver kunnen komen!?
29-11-2014 - Kans voor het wilde zwijn
13-04-2012 - Wilde zwijnen maken Brabant juist aantrekkelijk
15-12-2011 - De nieuwe natuurwet is ronduit schokkend!
24-12-2010 - De Brabantse Jachtstop is een Illusie!

 

 

Beleidsnota Flora en faunawet
In de Beleidsnota Uitvoering Flora en faunawet 2010 omschrijft de Provincie de provinciale uitwerking van de Wet. Deze nota vormt het kader voor het werk van de Faunabeheereenheid. De beleidsnota is derhalve een belangrijk uitgangspunt voor het opstellen van het faunabeheerplan.

Uit de beleidsnota Flora- en faunawet PNB 2010 blijkt het volgende:
Het Rijk heeft met name bevoegdheden op het gebied van de jacht en de landelijke kaders voor beheer en schadebestrijding. Provincies zorgen voor een verdere invulling van beheer en schadebestrijding, meer gericht op het niveau van de provincie. Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat onder meer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade. De taken van het Faunafonds bestaan onder andere uit het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren.

Opzettelijk verontrusten heeft de voorkeur boven doden. Pas als blijkt dat verontrusten niet meer voldoende effect heeft, wordt het doden van dieren overwogen.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of deze bepaling wel ter harte wordt genomen, vooral met de ophef die in 2014 is ontstaan over de aanrijdingen met wilde zwijnen. Onder invloed van faunabeheergroepen zoals de Stichting Afhandeling Monitoring Fauna aanrijdingen, wordt er in de media steeds vaker gezegd dat afschot de enige manier is om aanrijdingen te voorkomen. Hierdoor wordt ook de publieke opinie beïnvloed en dat vinden we een slechte zaak. De Partij voor de Dieren wil juist de (wettelijk vastgelegde) nadruk leggen op de verschillende wild-werende maatregelen die er zijn om ongelukken te voorkomen in plaats van het propageren van afschot. Nog meer zijn we van mening dat dit ook een taak is van de provincie.

De regering maakt een provinciale vrijstellingslijst met daarop diersoorten die in delen van het land schade aanrichten. De soorten op deze lijst kunnen dan zonder een ontheffing worden gedood. Provincies kunnen voor deze soorten een vrijstellingsverordening opstellen voor met name het opzettelijk verontrusten, vangen of doden van diersoorten ter voorkoming van dreigende schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen. De Partij voor de Dieren wil dat provincies de bevoegdheid krijgen om zelf de vrijstellingslijst aan te passen. Dit kan namelijk leiden tot een meer natuurlijk populatiebeheer. Neem bijvoorbeeld de vos en de gans. De vos staat op de vrijstellingslijst omdat hij schade aan landbouwdieren berokkent. De gans wordt in bepaalde seizoenen gedood omdat hij landbouwgewassen op eet. Nu is de vos een natuurlijke vijand van de gans ergo, als er minder vossen zouden worden gedood kunnen ganzen op een meer natuurlijke manier worden bejaagd. Als de provincie de mogelijkheid zou hebben om de vos (tijdelijk) van de vrijstellingslijst te halen, zou er dus geen/minder jacht op ganzen hoeven plaatsvinden.

 

 

Nieuwsberichten
20-10-2017 - Afschot van ganzen ook in Brabant onrechtmatig?
18-07-2017 - Aanpak ganzen en wilde zwijnen veel te rigoureus
13-12-2016 - Nieuwe natuurbeschermingswet: Bescherm de dieren tegen de jagers!
14-10-2016 - Provincie verantwoordelijk voor afschot beschermde ganzen
22-08-2016 - Stop de jacht op zieke konijnen
19-07-2016 - Nieuw ganzenbeleid is illegaal en niet democratisch
23-06-2016 - Een zaak van leven of dood voor de ganzen
20-06-2016 - Geen vangkooien voor wilde zwijnen
10-05-2016 - Red de ganzen in Bergen op Zoom!
14-04-2016 - Wild in de knel? Eerst verdoven!
04-02-2016 - PvdD blij met aankondiging proef Agrilaser
21-01-2016 - Geen trofeejacht in Noord-Brabant!
12-01-2016 - Ganzenadvies jagers niet overnemen
17-10-2015 - Partij voor de Dieren voert actie met burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht
02-10-2015 - Brabantse katten mogen niet langer afgeschoten worden
28-08-2015 - PvdD vraagt om aanpak van wildaanrijdingen
30-06-2015 - Partij voor de Dieren bezorgd om botulisme door hittegolf
22-05-2015 - Partij voor de Dieren positief over start provinciaal ganzenbeleid
15-03-2015 - Leenderbos uitgeroepen tot leefgebied voor wilde zwijnen
12-12-2014 - Provincie verhuurt geen jachtrechten meer
12-09-2014 - PvdD: Spoed evaluatie van het jachtbeleid!
05-09-2014 - PvdD wil onafhankelijk onderzoek naar vossen in Boxmeer
23-07-2014 - Nulstand bij zwijnen is schijnoplossing
06-12-2013 - Partij voor de Dieren eist stopzetten nachtelijke jacht
27-11-2013 - Partij voor de Dieren en Gedeputeerde Staten: Vosvriendelijke gebieden zijn mogelijk
15-11-2013 - Zwerfkattenjacht in Brabant gaat door
05-11-2013 - Partij voor de Dieren wil vosvriendelijke gebieden!
30-10-2013 - Partij voor de Dieren wil nader onderzoek naar illegale jachtpraktijken
09-07-2013 - Partij voor de Dieren stelt vragen over het doden van ganzen
09-07-2013 - Wordt provincie promotor van jacht op ganzen?
25-01-2013 - Onbegrip over gedeeltelijke jachtstop in Brabant
20-01-2013 - Partij voor de Dieren wil jachtstop in Brabant
22-05-2012 - Vraag aan OM om verduidelijking jachtwetgeving
03-05-2012 - Bewoners Haagse Beemden in zorgen om jacht in natuurgebied
24-02-2012 - Leenderbos geschikt voor wilde zwijnen
10-02-2012 - Opschorting van doden watervogels, schieten op reeën gaat door
15-10-2011 - Opening jachtseizoen: bos en veld niet meer veilig
01-07-2011 - Motie Partij voor de Dieren Noord Brabant tegen ganzenjacht
23-12-2010 - Kerstgedachte: De Brabantse jachtstop is een illusie

 

 

Statenvragen
Klik hier voor een overzicht van de schriftelijke vragen, en antwoorden daarop, over de jacht en dieren in het wild.

 

 

Debatbijdragen Statenvergaderingen
Klik hier voor een overzicht van de debatbijdragen over jacht en dieren in het wild.

 

 

Moties & amendementen
Klik hier voor een overzicht van de moties en amendementen over de jacht en dieren in het wild.

 

 

Nota opvang inheemse dieren
Met het initiatiefvoorstel over de opvang van inheemse dieren in nood is een Brabant-brede paraplu-organisatie in het leven geroepen. De nota opvang inheemse dieren lag hieraan ten grondslag.

 

 

Notitie reeën Noord-Brabant
De notitie reeën Noord-Brabant is een onderzoek naar de cijfers en de motieven waarop de provincie Noord-Brabant zich baseert om het jaarlijks doodschieten van 2500 reeën te legitimeren.

 

 

Notitie ganzenbeleid Noord-Brabant
Na de teloorgang van het landelijk Ganzenakkoord zijn de provincies aan zet om het ganzenbeleid vorm te geven. De Notitie ganzenbeleid Noord-Brabant geeft informatie over de stand van zaken en de mogelijkheden op het gebied van diervriendelijk en duurzaam ganzenbeleid in Brabant.