Mestfabrieken

Standpunt
Opinie
Nieuwsberichten
Statenvragen
Debatbijdragen Statenvergaderingen
Moties & amendementen
Themamiddag Mestvergisting (13 April 2013)

 

 

Standpunt
Brabant kent de grootste veedichtheid van Europa en heeft als gevolg van deze immense veestapel een gigantisch mestoverschot van 9 miljard kilo per jaar. Dit mestoverschot zorgt voor een bijna onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu.

De Partij voor de Dieren vindt dat de problemen rond de productie van mest bij de bron moet worden aangepakt. De veestapel, en dus de productie van mest, zou moeten worden ingeperkt in plaats van alsmaar worden uitgebreid. De veestapel zal in zijn geheel moeten krimpen, waardoor er niet meer mest wordt geproduceerd dan er verantwoord op de Nederlandse landbouwgronden gebruikt kan worden. Als er minder dieren gehouden worden, is er minder mest en zijn er minder problemen.

De huidige 'oplossing' voor het mestprobleem is er een vanuit hetzelfde denken als waardoor de problemen zijn veroorzaakt: “laten we investeren in mestfabrieken.” Het verwerken van mest in mestfabrieken is symptoombestrijding en houdt de alsmaar uitdijende vee-industrie in stand, samen met al haar negatieve invloed op dierenwelzijn, natuurkwaliteit en leefbaarheid.

NB: Onder ‘mestfabrieken’ verstaan wij mestvergisters, mestverwerkers en mestbewerkers; alle installaties die mest als grondstof gebruiken voor de productie van o.a. energie en droge mest.

Verspilling
Wat geldt voor de transitie van plantaardig naar dierlijk voedsel in de veehouderij, geldt ook voor het opwekken van energie met mestvergisters: onder de streep is het een grote verspilling van kostbare voeding en energie. Om onze bio-industrie draaiende te houden, worden er grote hoeveelheden soja en maïs ingevoerd uit landen als Brazilië en Argentinië. Dit hele proces kost jaarlijks net zo veel energie als vijf miljoen huishoudens gebruiken. De energieopbrengsten van mestvergisters komen vervolgens grotendeels uit de bijgevoegde biomassa en amper uit mest zelf.

Naast voedsel en energie worden er ook vele miljoenen euro’s verspild aan mestfabrieken. Alleen met subsidie kan de ‘bruine stroom’ van mestvergisters rendabel geproduceerd worden. Op dit moment hebben de mestfabrieken in Brabant de beschikking tot meer dan een half miljard euro aan subsidie.

We kunnen mestfabrieken dan ook zien als afvalverwerkers van de vee-industrie, die voor honderden miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld zijn vermomd als groene energie-opwekkers.

Overlast
Voor omwonenden brengen de mestfabrieken bovendien heel veel overlast met zich mee. Mensen worden letterlijk ziek van mestfabrieken. Veel omwonenden klagen over stankoverlast, waarbij ze soms dagenlang last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. Het wordt steeds duidelijker dat er een causaal verband bestaat tussen stankoverlast en gezondheidsklachten.

Ook het af en aan rijden van de mest aanleverende tankwagens over landwegen tast de leefbaarheid van het landelijk gebied aan.  

De Partij voor de Dieren vindt dat mestfabrieken slechts de symptomen van de vee-industrie bestrijden. Er zal dan ook moeten worden ingezet op het aanpakken van de bron van het mestprobleem: veel te veel vee.

Om te voorkomen dat de vee-industrie juist nog verder kan uitbreiden moeten we mestfabrieken zoveel mogelijk weren. Vooral het landelijk gebied is niet geschikt voor deze zware chemische fabrieken.

 

Opinie
20-12-2012 - De mythe van de mestvergister
30-11-2008 - Biogas: groen en duurzaam?
 

 

Nieuwsberichten
19-09-2017 - Duidelijkheid over mestbewerking door champignonkweker Gemert
03-04-2017 - Lopen we in Brabant ook risico op gifwolken van mestfabrieken?
28-03-2017 - Oproep aan Brabantse gemeenten: Teken protest aan tegen mestfabrieken en megastallen
13-03-2017 - “Waar staan de Brabantse mestfabrieken en hoeveel kosten ze ons?”
07-03-2017 - Provincie over de schreef inzake BioMoer
18-11-2016 - Provincie heeft schijt aan eigen mestbeleid
06-05-2016 - Mestfabriek Boekel ongewenst en onnodig
24-03-2016 - "Geen nieuwe kansen voor Bio Spares"
21-12-2015 - Bouwstop op alle mestfabrieken
06-11-2015 - Geen transparantie in plannen Bio Tech Park Brabant
20-07-2015 - Provincie moet voorbeeld stellen met notoire overtreder BioSpares
26-06-2015 - Geen mestfabriek bij dorpskernen!
12-05-2015 - Reactie op bestuursakkoord: kans om het roer om te gooien niet benut
22-04-2015 - Megamestfabriek past niet in natuurgemeente Heeze-Leende
06-03-2015 - Brabantse coalitie negeert noodkreet omwonenden mestfabrieken
20-02-2015 - Actie tegen mestfabrieken in Brabant
13-02-2015 - Gedeputeerde gaat boekje te buiten bij BioMoer
27-10-2014 - PvdD: Onderzoek naar mestlekkage mestvergister Biomoer
15-09-2014 - Partij voor de Dieren wil dialoog mestverwerker Overloon
04-07-2014 - Gezondheid voor mestverwerking!
19-05-2014 - Landhorst blij met bezoek uit Tweede Kamer
16-05-2014 - Geen nieuwe mestvergister in Oost-Brabant!
20-11-2013 - Brabant blijft onrendabele mestvergisters financieren
06-05-2013 - Partij voor de Dieren stelt vragen over risico’s mestvergisters
27-04-2013 - Partij voor de Dieren stelt vragen over uitbreiding vergister Biomoer te Bergen op Zoom
14-04-2013 - Themamiddag mestvergisting was een succes
05-04-2013 - Themamiddag Mestvergisters op 13 april 2013
11-03-2013 - Mestvergisters, nu even niet!
01-03-2013 - Themamiddag mestvergisting op zaterdag 13 april 2013
20-02-2013 - Partij voor de Dieren stelt vragen over explosie mestsilo
19-12-2012 - Cleanergy draait door zonder milieuvergunning
21-11-2012 - Provincie Brabant onderzoekt duurzaamheid mestvergisters

 

Statenvragen
04-10-2017 - Vragen over lekkende opslagtanks mestverwerker Den Ouden
19-09-2017 - Vragen over een omgevingsvergunning voor het overkappen van een mestkuil aan Beeksedijk 10 in Gemert
12-04-2017 - Vragen over de champignonkwekerij aan de Beeksedijk in Gemert
03-04-2017 - Vragen over de gevaren van gebruik van salpeterzuur en zwavelzuur bij mestverwerkingsinstallaties
07-03-2017 - Vragen over de uitbreiding van BioMoer B.V. in de gemeente Bergen op Zoom
18-11-2016 - Vragen over de definitieve beschikking voor mestverwerking OOC in Oss
04-05-2016 - Vragen over een mestverwerkingsinitiatief in Boekel
24-03-2016 - Vragen over Bio Spares B.V. en BIQ Group N.V.
05-01-2016 - Technische vragen over de ontwikkelingen op het gebied van mestverwerking
21-12-2015 - Vragen over de Raad van State-uitspraak over een MER voor MACE
16-11-2015 - Vragen over vervuiling van oppervlaktewater door lozingen van mestverwerkingsinstallaties
31-07-2015 - Vragen over een MER bij MACE
24-07-2015 - Vragen over overtredingen mestvergister BioSpares te Nistelrode 
27-10-2014 - Vragen over de lekkage bij mestverwerkingsinstallatie Biomoer BV te Moerstraten
15-09-2014 - Vragen over de plannen voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie aan de Rieterweg in Overloon te gemeente Boxmeer
02-07-2014 - Vragen over de uitstoot van gas door mestvergistingsinstallatie Cleanergy
18-03-2014 - Vragen over de uitspraken en /of afspraken van gedeputeerde de Boer over verplaatsing en financiering van mestvergister Cleanergy
17-03-2014 - Vragen over het beleid t.a.v. het buitengebied in de gemeente Roosendaal en de aanzuigende werking van mestvergistingsinstallaties op veehouderijen
17-05-2013 - Mondelinge vragen mestverwerkingsinstallatie Gemert-Bakel
07-05-2013 - Vragen over de gevaren van het gebruik van mestvergisters
26-04-2013 - Vragen betreffende uitbreiding mestvergistingsinstallatie BioMoer Roosendaal
20-02-2013 - Vragen over de opengescheurde mestsilo te Rijkevoort
27-11-2012 - Vragen naar aanleiding van antwoorden over de ontwikkelingen rond mestvergister Cleanergy
31-10-2012 - Vragen over ontwikkelingen rond mestvergister Cleanergy te Wanroij
16-01-2012 - Vragen over illegale mestverwerking Asten
13-01-2012 - Vragen over mestvergisting Cleanergy Wanroij

 

Debatbijdragen Statenvergaderingen
07-07-2017 - Nieuw landbouwbeleid (wijziging Verordening ruimte & tweede wijzigingsverordening natuurbescherming Noord-Brabant)
23-06-2017 - Themavergadering Transitie duurzame veehouderij
02-12-2016 - Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij (themavergadering)
24-06-2016 - Brabants mestbeleid
20-05-2016 - Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood
06-03-2015 - Moties provinciaal mestbeleid
14-11-2014 - Begrotingbehandeling
07-02-2014 - Verordening Ruimte en Structuurvisie Noord-Brabant 2014
15-11-2013 - Najaarsbrief en begroting 2014
22-03-2013 - Transitie naar zorgvuldige veehouderij 2020
09-12-2011 - Advies commissie Van Doorn eerste termijn

 

Moties & amendementen
06-03-2015 - Motie Dialoog bij vestiging en uitbreiding van mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties
07-02-2014 - Amendement mestbewerking en mestverwerking zijn niet duurzaam
07-02-2014 - Amendement VR Mestvergisting milieucategorie 4 plus
07-02-2014 - Motie PS spreekt zich uit tegen financiering mestvergistingsinstallaties
15-11-2013 - Motie Mestvergisters
22-03-2013 - Amendement Zorgvuldige mestverwerking
22-03-2013 - Motie Informatie mestvergisters
20-01-2012 - Mestvergister Wanroy uitspraak Raad van State
01-10-2010 - Amendement afzien van mesttransitie
19-03-2010 - Behandeling geitenmest