Vragen over ontwik­keling “Ontwerp­be­stem­mingsplan ‘Poort­gebied Bergsche Heide en ontslui­tingsweg’ te Bergen op Zoom”


12 september 2018

Geacht college,

Als het aan de gemeente Bergen op Zoom ligt, komt er een zogenoemd iconisch hotelplan ten Oosten van de A4 bij Bergen op Zoom. De projectlocatie sluit aan op Landschap van Allure en tevens Natura 2000-gebied de Brabantse Wal. De Brabantse Wal kampt met verdroging en een slechte waterkwaliteit en telt een aantal beschermde gebieden en vele beschermde planten- en diersoorten. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Welke onderzoeken naar de beschermde natuur in de Brabantse Wal zijn er voor dit project uitgevoerd en kunnen wij de resultaten inzien? Zo nee, waarom niet?

2. Welke doelstellingen hebt u wat betreft Natura 2000 voor de Brabantse Wal?

3. Hoe is de inrichting van het Landschap van Allure de Brabantse Wal (al dan niet in theorie) vormgegeven en wat zijn de kosten hiervan?

4. De ontwikkeling Poortgebied Bergsche Heide zal, in de toekomst, mogelijk een aansluiting vormen met de Brabantse Wal. Bent u met ons eens dat dit veel extra bezoekers (verkeer) zal aantrekken? Zo nee, waarom is dit project dan nodig oftewel, waar is het groot openbaar belang van dit project? Zo ja, is dat in lijn met de natuurdoelstellingen die voor het Natura 2000-gebied de Brabants Wal en het Landschapspark Bergsche Heide zijn gesteld? Zo ja, waarom?

5. Welke factoren zijn in overweging genomen en welke aannames zijn gedaan om de toekomstige stikstofdepositie te bepalen?

6. Van welke hoeveelheid extra verkeer is uitgegaan en waarom?

7. Op basis van welke gegevens wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie als gevolg van het project? Bent u het daarmee eens?

  In natuurgebied de Kraggeloop wordt als gevolg van de ontwikkelingen in het Poortgebied Bergsche Heide, natuur gerealiseerd ter compensatie van het verdwijnen van Natuur Netwerk Brabant.

  8. Waar verdwijnt de natuur uit het NNB en hoeveel? Hoeveel natuur wordt er gecompenseerd en hoe lang duurt het voordat deze natuur volwassen is?

  9. Welke maatregelen in het projectplan zijn specifiek gericht op het verhogen van de natuurkwaliteit en de biodiversiteit? Kunt u specifiek aangeven waar volgens u de saldobenadering voor het NNB in zit?

  10. Er is vooralsnog geen zekerheid over de medewerking van de grondeigenaren in het gehele Landschapspark, zo staat er in het ontwerpbestemmingsplan. Wat gebeurt er als grondeigenaren niet besluiten mee te werken?

   De dichtstbijzijnde fastfoodrestaurants aan rijkswegen, die veelal interessant zijn voor de passanten, bevinden zijn La Place op 2 kilometer afstand, en in Roosendaal op slechts 12 kilometer van de projectlocatie, langs zowel de A17 als de A58.

   11. Kunt u aan ons uitleggen waarom er dan toch over de vestiging van de door de gemeente bergen op Zoom gewenste fastfoodrestaurants in het Poortgebied Bergsche Heide wordt gesproken alsof er een gat wordt opgevuld in de huidige horecastructuur langs snelwegen?

   12. In het licht van de voorgaande vraag: Bent u het met ons eens dat niet wordt voldaan aan de voorwaarde voor motivering waarom behoefte is aan de gewenste ontwikkeling, en waarom de gewenste ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, zoals de ladder voor duurzame verstedelijking (Besluit ruimtelijke ordening) voorschrijft? Zo nee, waarom niet?

    Geen inbreuk is toegestaan op ecologische waarden en kenmerken van het NNB. Een uitzondering kan worden gemaakt indien er sprake is van een groot openbaar belang en alternatieven aantoonbaar ontbreken. Dan is het zogenoemde nee-tenzij principe geldig, zoal beschreven in de Brabantse Verordening Ruimte.

    13. Kunt u aan ons uitleggen, waarom er voor dit project op deze locatie wordt gekozen terwijl groot openbaar belang ontbreekt en er duidelijk andere alternatieven voorhanden zijn, en dit toch duidelijke voorwaarden zijn voor toepassing van het nee-tenzij principe?


     Met vriendelijke groet,

     Paranka Surminski,
     Partij voor de Dieren