Samen­leving


Kunst en cultuur
De Partij voor de Dieren hecht veel waarde aan kunst en cultuur. Een creatieve samenleving is een samenleving met brede ontplooiingsmogelijkheden. Kunst en cultuur zorgen voor een verrijking van het leven en staan voor de immateriële waarden die de Partij voor de Dieren belangrijk vindt. Het zet aan het denken, maakt emoties los, ontroert en ontregelt. Kunst en cultuur helpen mensen om buiten de gebaande paden te denken; en dat heeft de samenleving hard nodig.

Democratie
Het democratische gehalte van de besluitvorming in Nederland is dringend aan versterking toe. De kloof tussen burger en politiek is groot en het vertrouwen in de politiek is laag. De Partij voor de Dieren wil dat vormen van directe democratie zoals referenda een prominentere plaats krijgen. Het burgerinitiatief moet eenvoudiger worden gemaakt en met campagnes worden gestimuleerd. Ook moet de Commissaris van de Koning door Provinciale Staten worden gekozen.

Discriminatie
De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing. Ook politieke partijen mogen niet discrimineren naar sekse, ook niet waar de overwegingen daartoe ingegeven worden door levensbeschouwelijke opvattingen. De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT) - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechting.

Welvaart anders meten
De Partij voor de Dieren wil dat de overheid de reeds ontwikkelde Monitor Brede Welvaart gaat gebruiken voor het bepalen en sturen van beleid. Daarbij kunnen ook andere instrumenten ingezet worden die een beeld geven van het welbevinden van mens en dier, van een schone leefomgeving, biodiversiteit, innovatiekracht, gemeenschapszin, aanwezigheid van zorg, et cetera. Zo worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving duidelijk in kaart gebracht en kunnen we de juiste koers bepalen richting een duurzame en solidaire economie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer