Tech­nische vragen over het stoppen van de ontwik­keling van het Duurzaam Indu­striepark Cranen­donck (Metalot) en de gevolgen voor de betrokken natuur­ont­wik­keling


Geacht college,

Zinkfabrikant Nyrstar Budel stopt met de ontwikkeling van het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC), oorspronkelijk bekend onder de naam Metalot. De ontwikkelingen op het terrein rondom zinkfabrikant Nyrstar in Budel-Dorplein zouden gepaard gaan met natuurontwikkeling, deels ter compensatie: “Een deel van het noordelijk terrein wordt onttrokken aan de EHS, maar ter compensatie wordt een omvangrijk natuurcompensatieplan uitgevoerd”.

1. Was er nog geen grond onttrokken aan de EHS/NNB? In het geval er al wel delen aan de EHS/NNB zijn onttrokken; wordt dit gecompenseerd?

2. Om hoeveel hectare ging het bij het onttrekken aan de EHS/NNB van een deel van het noordelijk terrein?

3. Waar bestaat/bestond de compensatie concreet uit? Bestaat dat uit het inrichten van gronden die al de bestemming EHS hadden/hebben?

“De natuurinvestering bestaat uit een materieel en financieel deel. De materiële natuurinvestering bestaat uit de herbestemming van 60 ha voor Natuur. Dit wordt door middel van onderhavig bestemmingsplan geregeld. De financiële natuurinvestering wordt geldelijk ondergebracht in een natuurfonds. Dit fonds wordt door Nyrstar Budel B.V. en gemeente Cranendonck gevuld met € 2.750.000 en vormt de financiële basis voor de financiële natuurinvestering”.

In de beantwoording van technische vragen over de begroting 2019 staat echter:
“De provincies Limburg en Noord-Brabant en gemeente Cranendonck zijn met Nyrstar een natuurinvestering van € 2,0 mln. overeengekomen. Dit bedrag komt beschikbaar door de verkoop van natuur aan de provincies Limburg en Noord-Brabant (op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk is) die deze grond overdragen aan een natuur beherende organisatie. Daarnaast brengt de gemeente Cranendonck € 750.000 in (verkregen door de verkoop van natuur aan een natuur beherende instantie). Deze middelen voor de wettelijke natuurcompensatie (in totaal € 2,75 mln.) worden ondergebracht in een natuurfonds dat door de gemeente Cranendonck wordt beheerd.”

4. Klopt het dat de provincies Limburg en Brabant voor €2 miljoen natuur hebben gekocht of zouden kopen van Nyrstar, en dat die €2 miljoen vervolgens in het natuurfonds gestopt is of zou worden gestopt, aangevuld door de gemeente tot €2,75 miljoen?

5. Zijn de gronden al gekocht van Nyrstar, of zijn de €2 miljoen nog beschikbaar? Indien nog beschikbaar; kan er met die €2 miljoen nog natuur worden gekocht/gerealiseerd?

6. Is de herbestemming van 60 ha voor natuur al voltrokken?

In antwoord op onze technische vragen over de begroting 2019 gaf u aan dat Nyrstar in totaal 340 ha natuur overdraagt aan Natuurmonumenten en Stichting Ark. In de ruimtelijke plannen staat: “Een deel van het noordelijk terrein wordt onttrokken aan de EHS, maar ter compensatie wordt een omvangrijk natuurcompensatieplan uitgevoerd, waarbij delen van het bezit van Nyrstar worden verkocht aan Natuurmonumenten (ca. 90 ha is reeds verkocht) en andere delen in beheer worden gegeven van Natuurmonumenten”

7. 90 Ha is reeds verkocht. Wordt de resterende 250 ha ook verkocht aan Natuurmonumenten, of is dat al gebeurd?

Ook in de beantwoording van de technische vragen: “Daarnaast brengt Nyrstar een natuurinvestering in, die bestaat uit de herbestemming van 150 ha industriegrond (Ringselven Oost, voormalige klaarvijvers) naar natuur (gratis erfpacht).”

8. Zijn die 150 ha nu overbodig voor de economische ontwikkeling, en kan de herbestemming naar natuur alsnog doorgang vinden?

9. Wat voor natuurplannen / beheerplannen gelden er nu voor het gebied, ondanks de stop van het DIC?

10. Kunt u ons op de hoogte houden van de natuurontwikkeling op deze locatie?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren