Vragen over de onrecht­matige kap van een veelvoud aan bomen in de Mariapeel


Geacht college,

Langs het defensiekanaal in de Mariapeel zijn recentelijk door Staatsbosbeheer op forse schaal bomen en struiken gekapt (zie bijlage), zonder noodzaak en zonder toestemming. Uit afspraken die zijn vastgelegd in Life+ maatregelen voor de Mariapeel, blijkt dat de bomen langs het defensiekanaal moesten worden gespaard. Inmiddels is de kap stilgelegd. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

  1. Wat is er in deze situatie mis gegaan waardoor de bomen en struiken zijn gekapt?
  2. Het is niet de eerste keer dat Staatsbosbeheer zonder toestemming (te veel) bomen kapt. Wat is hier de oorzaak van?
  3. Indien u de vorige vraag niet kunt beantwoorden, bent u met ons eens dat er breed moet worden onderzocht hoe dit al meerdere malen is voorgevallen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat komt er voor de gekapte bomen en struiken in de plaats aan compensatie?
  5. Kunt u er, gezien de ernst van de situatie (het feit dat vele bomen nodeloos én zonder toestemming zijn gekapt) voor zorgen dat er op kosten van Staatsbosbeheer een kwalitatief en kwantitatief vergelijkbaar aantal bomen voor terugkomt? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u er gezien de ernst van de situatie, voor zorgen dat met de compensatie direct een vergelijkbaar landschapsbeeld ontstaat met dezelfde ecologische kwaliteit en dat daar niet zoals gebruikelijk, eerst 25 tot 100 jaar voor moet verstrijken? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant