Vragen over moge­lijk­heden om stal­branden in bedrijfs­be­ëin­diging te laten resul­teren


Geacht college,

Afgelopen vrijdag zijn weer duizenden varkens een vreselijke dood gestorven door een stalbrand. Aangezien stalbranden regelmatig voorkomen, is het iets om structureel beleidsmatig rekening mee te houden, bijvoorbeeld in de metaforische rotonde van de Brabantse veehouderij.

De Partij voor de Dieren vindt het verstandig om met provinciaal beleid in te zetten op een serieuze krimp van het aantal landbouwdieren in Noord-Brabant. Niet alleen om het aantal stalbrandslachtoffers te verlagen, maar ook vanwege de vele andere negatieve effecten van het grote aantal landbouwdieren in onze provincie; natuurschade, gezondheidsrisico’s, de import van veevoer, het mestoverschot, stankoverlast en dierenleed. De benodigde reductie van CO2-uitstoot, om de klimaatdoelen te halen, maakt een krimp van het aantal landbouwdieren noodzakelijk.

In het geval van stalbranden zou provinciaal beleid gericht kunnen zijn om herbouw na een brand niet toe te staan, en de betreffende dierproductierechten uit de markt te halen.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen.

1. Aangezien stalbranden een structureel probleem zijn; bent u het met ons eens dat bedrijfsbeëindiging na een stalbrand een plek (afslag) behoeft op de figuurlijke rotonde? Zo nee, waarom niet?

2. Op welke provinciale regelingen kan de ondernemer aanspraak maken om zijn bedrijf te beëindigen? Welke andere opties heeft de ondernemer nu?

3. Op welke andere manieren kan de provincie bedrijfsbeëindiging na een stalbrand faciliteren?

4. Heeft u inzicht in de mogelijkheden die ondernemers na een stalbrand hebben om de verzekeringsuitkeringen aan te wenden voor bedrijfsbeëindiging? Zo nee, bent u bereid dit inzicht te verkrijgen en te delen met Provinciale Staten?

5. Indien verzekeringsuitkeringen na een stalbrand niet aan zijn te wenden voor bedrijfsbeëindiging, bent u bereid om u ervoor in te zetten dit wel mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat we met het verlagen van het aantal landbouwdieren veel problemen bij de kern oplossen; natuurschade, gezondheidsrisico’s, de import van veevoer, het mestoverschot, stankoverlast en dierenleed? Zo nee, waarom niet?

7. Indien een ondernemer kiest voor bedrijfsbeëindiging, bent u bereid om bij bedrijfsbeëindiging de dierproductierechten van door een stalbrand omgekomen dieren definitief uit de markt te halen? Zo nee, waarom niet?

8. Heeft u inzicht op de vervolgstappen die deze ondernemer bedrijfsmatig wil nemen? Zo ja, wat wil de ondernemer op de bedrijfslocatie gaan doen? Zo nee, bent u bereid hierover contact op te nemen met de ondernemer?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren