Amen­dement biodi­ver­siteit in struc­tuur­visie


1 oktober 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 oktober 2010

Kennis genomen hebbende van het Statenvoorstel 51/10A


Overwegende dat:

In de concept structuurvisie de achteruitgang van de biodiversiteit wordt erkend maar geen concrete maatregelen worden benoemd;

Bewezen succesvolle projecten zoals de leefgebiedenbenadering onvoldoende garantie voor continuering krijgen;


besluiten de tekst van statenvoorstel 51/10A paragraaf 2.2.3 als volgt te amenderen:

De opgave is om door te gaan op de ingeslagen weg door natuurgebieden te vergroten, te verbinden en de milieuomstandigheden (bodem, water, lucht) te verbeteren, en bewezen effectieve maatregelen voor herstel van biodiversiteit te ondersteunen met passend beleid en financiering. Daarnaast staat etc.

en gaan over tot de orde van de dag


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, VVD, SP, GL, D66, CU-SGP

Tegen

CDA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer