Dieren­rechten


Een gezonde provinciale democratie hoort rekening te houden met de belangen van álle inwoners – mensen én dieren. Logisch, want provinciaal beleid heeft niet alleen invloed op mensen, maar ook op de levens van miljoenen dieren, bijvoorbeeld door de beslissingen die over natuur, wegen en landbouw worden gemaakt. Dieren zijn medebewoners van de provincie.

Met hun levens moet met zorg worden omgegaan. Ze zijn individuen en hebben bewustzijn, gevoel en familieverbanden. In een duurzame samenleving vormen dieren bovendien een essentieel onderdeel van een gezond ecosysteem. Daarmee is een echt duurzame samenleving ook een dierzame samenleving.

Helaas gaat het in Nederland met veel diersoorten niet goed. De leefruimte van dieren wordt steeds verder ingeperkt. Wanneer mensen in de buurt van dieren komen, krijgen dieren de schuld als er overlast is en wordt geweld tegen hen gebruikt. Veel dieren worden door de mens gefokt, verhandeld, gebruikt, verdreven, bejaagd en gedood. Een herziening van onze relatie met dieren is ook in het belang van mensen zelf. De mens gaat verkeerd om met dieren en natuur en dat is een belangrijke oorzaak van veel van de grote problemen van onze tijd: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, infectieziekten zoals COVID-19 en vogelgriep, watervervuiling, watertekorten en uitputting van de bodem. Een veiligere wereld voor dieren is dus uiteindelijk ook een veiligere wereld voor mensen. De Partij voor de Dieren wil dat alle dieren naar hun aard kunnen leven en daar ook de ruimte voor hebben. Een provincie waarin waarden als compassie en rechtvaardigheid leidend zijn en ook voor dieren gelden, is een mooiere provincie.

 • Dieren krijgen een stem

  Er wonen in Noord-Brabant meer dieren dan mensen. De belangen van dieren worden in de provincie momenteel met grote vanzelfsprekendheid genegeerd. De Partij voor de Dieren wil af van dit automatisme. In de provinciale politiek geven we dieren een stem en werken we aan een samenleving waarin het gebruik van dieren aan banden wordt gelegd.

  Meer informatie
 • Ganzen

  Het provinciale ganzenbeleid is vooral gericht op het voorkomen van landbouwschade, maar is rigoureus, dieronvriendelijk en ineffectief. De provincie heeft ontheffingen verleend voor massaal afschot van ganzen, ondanks dat de cijfers de effectiviteit hiervan niet onderbouwen.

  De Partij voor de Dieren pleit voor inzet van diervriendelijke, preventieve maatregelen om schade door ganzen te voorkomen. Daarbij krijgen ganzen de ruimte die ze in Brabant verdienen.

  Meer informatie
 • Opvang wilde dieren

  Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. De opvang van gewonde dieren is een maatschappelijke taak. In de praktijk laat de overheid het echter geregeld afweten. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren goed organiseert en ondersteunt. Beschikbaarheid van dierenambulances, opvangcentra en dierenartsen moet gegarandeerd zijn.

  Door middel van de Subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant (2013-2017) is een aantal dierenopvangcentra in Brabant geprofessionaliseerd. Het is belangrijk dat er een consistente bijdrage komt vanuit de provincie Noord-Brabant voor de continuering van goed georganiseerde, vakbekwame zorg voor gewonde of anders noodlijdende dieren in het wild.

  Meer informatie
 • Respect en ruimte voor in het wild levende dieren

  De Partij voor de Dieren wil dat dieren de ruimte, rust en bescherming krijgen om te leven naar hun aard. Dieren in nood worden geholpen en de provincie zorgt voor een goede leefomgeving. Daarbij moet de intrinsieke waarde van het dier het uitgangspunt zijn.

  Meer informatie
 • Stop de jacht!

  Jaarlijks worden in Brabant veel dieren doodgeschoten of vergast en raken veel dieren ernstig gewond. Aan dit zinloze geweld worden enorme bedragen uitgegeven. Conflicten zouden niet met kogels opgelost moeten worden. Bovendien is de jacht een gevaar voor de volksgezondheid: de jacht op dieren verhoogt de kans op het verspreiden van gevaarlijke dierziekten, zoals vogelgriep en Afrikaanse varkenspest. Daarom is het belangrijk dat de provincie er alles aan doet om de jacht aan banden te leggen en inzet op voorlichting over een vreedzame en verantwoorde omgang met in het wild levende dieren.

  Meer informatie
 • Wilde zwijnen

  Wilde zwijnen horen in Brabant thuis. Deze dieren leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit van de natuur, maar toch geldt in Brabant de zogeheten 'nulstand': er mag geen enkel wild zwijn in Brabant zijn. Dit beleid uit zich in een steeds intensievere klopjacht op wilde zwijnen, ingegeven door economische belangen van de landbouwsector.

  De Partij voor de Dieren pleit voor inzet van diervriendelijke, preventieve maatregelen om schade en verkeersonveilige situaties door wilde zwijnen te voorkomen. Bovendien wil de Partij voor de Dieren leefgebieden aanwijzen voor wilde zwijnen en ander wild.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws