Notities


Sommige onderwerpen verdienen extra verdieping. Wij willen die verdieping bieden aan de hand van notities. Op deze pagina kunt u de notities lezen die wij in de loop van de tijd hebben geschreven.


Initiatiefvoorstel Voor elke Brabander een boom
(februari 2019)
Bomen hebben een positief effect op luchtkwaliteit en volksgezondheid, en dragen bij aan natuurbeleving. Helaas verdwijnen in onze provincie meer bomen dan er worden geplant. Dit voorstel beoogt voor elke nieuwgeboren en huidige inwoner van de provincie een boom te planten.

Initiatiefvoorstel Diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in Noord-Brabant (juni 2016)
Al jaren worden ganzen gedood zonder dat het beoogde resultaat van minder landbouwschade wordt bereikt. Het is dus hoog tijd voor een diervriendelijk en effectief ganzenbeleid.
Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen van andere fracties heeft de Partij voor de Dieren-fractie een memorie van antwoordopgesteld en is het ontwerpbesluit herzien. Zie ook de themapagina over dit initiatiefvoorstel.

Informatiedocument visie wilde zwijnen-beleid (mei 2016)
Dit achtergrondinformatie document is voor eigen gebruik en gebruik door geïnteresseerden aangemaakt met het doel een diervriendelijk wilde zwijnen-beleid in Brabant te voeren.

Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers (juni 2015)
Beter monitoren van luchtwassystemen in de veehouderij, door gebruik te maken van de mogelijkheid om luchtwassers op afstand te monitoren. Goed werkende luchtwassers betekent minder uitstoot, betekent betere bescherming van natuur en milieu.

Initiatiefvoorstel Brabant Bijenland (Juni 2014)
Maatregelen om de bijensterfte tegen te gaan. Ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en ecologie.

Notitie ganzenbeleid provincie Noord-Brabant (April 2014, update december 2015)
Informatie over de stand van zaken en de mogelijkheden op het gebied van het ganzenbeleid in Brabant, naar aanleiding van het van tafel verdwijnen van het Ganzenakkoord.

Notitie biologische inkoop dierlijke producten door de provincie (Maart 2014)
Cijfers en feiten over de verschillen tussen dierlijke producten van biologische en niet-biologische oorsprong.

Notitie schaliegas (Juni 2013)
Een toelichting op de motie ‘Brabant schaliegasvrije provincie’.

Notitie rundveehouderij (December 2012)
Informatie over de definitie ‘grondgebonden veehouderij’ en de relatie tussen de definitie en uitbreidingen van veehouderijen.

Nota opvang inheemse dieren (Augustus 2012)
Initiatiefvoorstel over de opvang van inheemse dieren in nood, met het voorstel een Brabant-brede paraplu-organisatie in het leven te roepen.

Notitie reeën Noord-Brabant (Januari 2011)
Onderzoek naar de cijfers en de motieven waarop de provincie Noord-Brabant zich baseert om het jaarlijks doodschieten van 2500 reeën te legitimeren.

Notitie duurzame energie (November 2009)
Informatie en argumenten voor een provinciaal beleid ter bevordering van duurzaam energiegebruik.