Recht­vaardige economie, bloeiende samen­leving, open overheid


De Partij voor de Dieren streeft naar een rechtvaardige economie, die gericht is op bestaanszekerheid voor iedereen en die binnen de grenzen van de Aarde blijft. We staan voor een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, zolang die vrijheid niet ten koste gaat van anderen. Een inclusieve samenleving is een maatschappij waarin iedereen gelijkwaardig is, gelijke kansen krijgt, niemand buitenspel staat en waar dus geen plek is voor discriminatie en racisme. De overheid behoort transparant te zijn, de privacy te beschermen en inwoners te betrekken bij de besluitvorming.

In het huidige economische systeem zijn er veel verliezers en slechts een kleine groep winnaars. Uitbuiting van mensen, dieren en de Aarde zou niet mogen lonen. Als iedereen zou leven als de gemiddelde Nederlander, zouden we 3,6 aardbollen nodig hebben! De prijs wordt betaald door kwetsbare groepen en toekomstige generaties, hier en elders. Het krimpen van de productie en consumptie in het rijke westen is daarom noodzakelijk. Dat vraagt om een sociaaleconomische systeemverandering.

 • Een economie die voor iedereen werkt

  De Partij voor de Dieren zet zich in voor een brede welzijnseconomie, waarbij het uitgangspunt is: voorzien in welzijn voor mensen en dieren, binnen de ecologische grenzen van de Aarde. De provincie stuurt op dit moment nog vooral op economische groei. De inwoners en bedrijven in Noord-Brabant gebruiken gezamenlijk voor 400 tot de nok toe gevulde voetbalstadions aan grondstoffen en materialen per jaar! Daarom heeft de provincie nieuwe sturings- en monitoringsinstrumenten nodig. Daarmee worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving en de Aarde duidelijk in kaart gebracht en bepalen we de juiste koers richting een duurzame en solidaire economie.

  Meer informatie
 • Inclusie, gelijkwaardigheid en mededogen

  Mededogen en respect ziet de Partij voor de Dieren als belangrijke maatstaven binnen onze samenleving. Daar waar sprake is van achterstelling van groepen, is het een taak van de overheid om vol in te zetten op volwaardige participatie en gelijke behandeling.

  Mensen van elke levens- of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie moeten zich vrij en veilig kunnen voelen. Mensen met een functiebeperking moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Ook Noord-Brabant heeft een rol in Nederlands slavernijverleden. Deze geschiedenis moeten we onder ogen zien.

  Meer informatie
 • Kunst, cultuur, reflectie

  Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Media en kunst vervullen hierin een belangrijke rol.

  Cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. In deze tijd van maatschappelijke transities spelen kunst en cultuur ook een cruciale rol bij de verbeelding en vormgeving van de samenleving die we voor ogen hebben, een samenleving die niet ego-, maar ecocentraal is. In dit verband kunnen we veel leren van andere perspectieven, bijvoorbeeld het inheemse perspectief. De Partij voor de Dieren staat voor een kunst- en cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is.

  Meer informatie
 • Privacy ís veiligheid

  Privacy is het vermogen om bepaalde aspecten van ons leven voor onszelf te houden. Als de privacy onder druk staat, kunnen mensen zich aangetast voelen in hun persoonlijke levenssfeer. Dat kan een negatief effect hebben op allerlei aspecten van het leven van mensen, waaronder de vrijheid van meningsuiting. De overheid weet steeds meer van haar inwoners, terwijl het werk van de overheidsorganisatie nauwelijks nog navolgbaar is voor de inwoners zelf. De provincie voorkomt dat gegevens van inwoners in verkeerde handen vallen.

  Meer informatie
 • Transparante overheid en meer democratie

  Een goed functionerende overheid is open, transparant en biedt gelijke kansen voor iedereen. Om mensen meer te betrekken bij het beleid en de besluiten van de provincie krijgen vormen van burgerparticipatie een prominentere plaats. Inwoners krijgen meer zeggenschap over hun directe leefomgeving.

  Alle openbare stukken, zoals besluiten en kennisgevingen van de provincie, zijn makkelijk toegankelijk. De provincie is zeer terughoudend met het opleggen van geheimhouding. Integer handelen is voor overheidsinstanties van groot belang en vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur.

  De democratische controle op samenwerkingsverbanden met andere provincies of organisaties is nu onvoldoende en moet verbeterd worden.

  Onafhankelijke, pluriforme journalistiek en media zijn essentieel voor het goed functioneren van een democratische samenleving. De media worden daarom adequaat gesteund en beschermd.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws