Gezonde leef­om­geving en slimme keuzes voor wonen, bouwen en vervoer


De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin iedereen gezond kan eten, bewegen en leven in een omgeving met voldoende groen en schone lucht. Een groene omgeving is goed voor de gezondheid en contact met de natuur maakt gelukkiger. Schone lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn cruciaal voor mens en dier. Gemiddeld leven Brabanders, door de sterke luchtvervuiling in de provincie, bijna een jaar korter. Dat concludeerden de gezondheidsdiensten (GGD) in Brabant na onderzoek van de luchtkwaliteit in 2019. Daarom is het noodzakelijk dat het gebruik en de verdeling van grond in ons land kritisch worden bekeken en er een stevig milieubeleid wordt gevoerd.

In Nederland is de druk op het landschap groot. Bijna de helft van het Nederlandse grondoppervlak wordt gebruikt voor de veehouderij, terwijl de natuur wegkwijnt en er een schrijnend tekort is aan betaalbare woningen. Door omschakeling van intensieve veehouderij naar natuurinclusieve, biologische en plantaardige landbouw komt er grond vrij. Een groot deel daarvan wordt omgezet naar natuur, zodat de biodiversiteit kan herstellen, en een klein deel wordt bestemd voor woningbouw.

Een radicale, duurzame verschuiving is nodig in de manier waarop we de provincie inrichten, hoe er wordt gewoond, gewerkt en vervoerd. De openbare ruimte is te veel ingericht op het faciliteren van vervuilend gemotoriseerd verkeer. In de provincie krijgen voetgangers, fietsers en openbaar vervoer voorrang en wordt milieuvervuilend verkeer beperkt. Bij het bouwen van woningen gaat de provincie zorgvuldig om met de beschikbare ruimte. Nieuwe woningen worden altijd natuurinclusief, klimaatneutraal, energiepositief én circulair gebouwd.

 • Gezonde leefomgeving

  Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. De Verenigde Naties hebben een schone, gezonde en duurzame leefomgeving niet voor niets erkend als een mensenrecht. Inwoners worden nu onvoldoende beschermd tegen gifstoffen, stankoverlast, fijnstof en geluidshinder. In de top 50 van de grootste stikstofvervuilers van het land staan maar liefst 13 Brabantse boerderijen. Daarnaast zijn ook Shell in Moerdijk, Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur en de Suikerunie in Steenbergen een grote bron van stikstof en dus een bron van zorg. Noord-Brabant gaat daarom vervuilende bedrijven strenger aanpakken. Brabant heeft ook een grote drugsindustrie, die zeer vervuilend is. De provincie zet zich meer in om illegale lozing van drugsafval tegen te gaan. De bescherming van bodem, lucht en water gaat zwaarder wegen dan de economische belangen van vervuilende bedrijven. Gezondheid wordt daarom een belangrijke wegingsfactor in heel het provinciale beleid.

  Meer informatie
 • Schoon verkeer en sterk openbaar vervoer

  De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor fietsers en voetgangers. We zetten in op sneller, toegankelijk en comfortabeler openbaar vervoer, minder wegverkeer en minder vliegen. De provincie gebruikt haar invloed om te stimuleren dat de voetganger prioriteit krijgt, dan de fietser, dan het openbaar vervoer, en daarna pas gemotoriseerde voertuigen. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met mensen met een functiebeperking.

  Door in te zetten op schoon verkeer en sterk openbaar vervoer sparen we het milieu en gaan we klimaatverandering tegen.

  Meer informatie
 • Slim wonen en groen bouwen

  De provincie stimuleert de bouw van voldoende betaalbare woningen, met fors meer sociale huurwoningen en meer betaalbare middenhuur. Ook komen er plannen voor betaalbare koopwoningen. Voor woningbouw wordt als eerste de bestaande bebouwing beter benut. Vervolgens wordt er binnenstedelijk natuurinclusief gebouwd en tot slot kan bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden. Groen wordt zoveel mogelijk gespaard en verder uitgebreid. Aan de rand van woonkernen komt toegankelijke natuur waar mensen kunnen verblijven en recreëren. Het verbinden van alle verschillende groene zones wordt onderdeel van het ruimtelijk beleid om de biodiversiteit in Noord-Brabant te versterken.

  Meer informatie
 • Voldoende en schoon water

  De kwaliteit van het water draagt in belangrijke mate bij aan een gezonde leefomgeving. Het grond- en oppervlaktewater wordt echter vervuild door landbouwgif, medicijnresten, chemische afvalstoffen, microplastics en mest en hormonen uit de vee-industrie. Hierdoor sterven planten en dieren en komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Ook verdrogen steeds meer delen van Nederland door klimaatverandering en een kunstmatig laag gehouden waterpeil.

  Het is belangrijk dat de provincie zo snel mogelijk klimaatbestendig wordt. Het is belangrijk om betere wateropvang te realiseren en verdroging en hittestress tegen te gaan. Ook is het hard nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Een natuurvriendelijk waterbeleid zorgt ervoor dat bij de verdeling van water de natuur prioriteit heeft boven economische gebruiksfuncties, zoals landbouw. Door middel van een dynamisch waterpeil en een eerlijke verdeling van water maken we de waterhuishouding weer gezond. Dit is goed voor de soortenrijkdom en het kan de redding betekenen voor boerenlandvogels, die nu mede vanwege lange periodes van droogte sterven door voedselgebrek. Bovendien kunnen lage waterstanden de funderingen van woningen ernstig aantasten.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws