Natuur en klimaat


De Aarde is met al haar natuurlijke rijkdommen van levensbelang voor elke vorm van leven. Ze biedt een onderkomen aan een enorme verscheidenheid aan ecosystemen en aan planten- en diersoorten. Deze biodiversiteit vormt de basis van onze voedselproductie en is essentieel voor een gezonde leefomgeving. Zo bespaart groen in steden en dorpen energie en vermindert het de kans op wateroverlast en hittestress. Natuur is geen luxe, maar het fundament van het bestaan van mensen en dieren.

Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare Aarde, nu en in de toekomst. De provincie heeft hier een belangrijke rol in.

Er is sprake van een levensbedreigende klimaat- en biodiversiteitscrisis, die steeds zichtbaarder wordt. Het verlies aan biodiversiteit veroorzaakt meer klimaatverandering, en andersom. Deze neerwaartse spiraal moet doorbroken worden. En het kan! Om deze crises op te lossen, moeten ze wel in samenhang worden aangepakt. Nederland heeft als meest veedichte land van de wereld veel invloed op het klimaat en de biodiversiteit. Natuurgebieden zijn uitgekleed en vervolgens door het Rijk afgeschoven op de provincies. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is maar 15% over. Overbemesting, stikstof en verdroging brengen de overgebleven natuur ernstige schade toe. Ook de klimaatcrisis heeft een vernietigende impact op natuur en leefgemeenschappen. Rijke landen, grote bedrijven en vervuilende industrie dragen onevenredig veel bij aan klimaat- en natuurschade, terwijl de rekening elders en bij volgende generaties wordt neergelegd. Een eerlijk klimaatbeleid is nodig om deze crisis te beteugelen: de grootste vervuilers en de breedste schouders dragen de zwaarste lasten.

De keuze voor een groene, gezonde leefomgeving in Noord-Brabant is een politieke keuze. Dit vraagt om een allesomvattende aanpak, waarbij biodiversiteitsmaatregelen gecombineerd worden met klimaatplannen. De belangrijkste maatregel om de crises te keren is het terugbrengen van de provinciale ecologische voetafdruk binnen de draagkracht van de Aarde. Door een gezonde voedselproductie, het verbinden en versterken van natuur- en leefgebieden, het verminderen van energiegebruik, uitstoot van schadelijke stoffen en gebruik van grondstoffen en door een natuurinclusieve transitie naar duurzame energie. Alleen dán krijgt de natuur de kans om te herstellen en blijft de Aarde leefbaar.

 • Bomen beschermen

  Bomen en bossen zijn van onschatbare waarde: ze filteren de lucht die door de industrie, de veehouderij en het verkeer wordt vervuild, ze brengen de temperatuur omlaag en bieden een thuis aan talloze diersoorten. De natuur wordt versterkt en daarmee ook de natuurlijke opslag van CO₂.

  De aanplant van bomen in steden en dorpen zorgt bovendien voor een aangenamer klimaat in tijden van hitte.

  Meer informatie
 • Brabant klimaatrechtvaardig

  Iedereen heeft recht op een leven op een gezonde Aarde. Er liggen geweldige kansen om aangenamer te wonen, ons vervoer te verbeteren, schone energie op te wekken en gezonder voedsel te produceren, binnen de draagkracht van de Aarde. Het verkleinen van de gehele provinciale voetafdruk is van groot belang om klimaatverandering tegen te gaan. We kunnen gevaarlijke opwarming van de Aarde beperken door te bouwen aan een gezonde, toekomstbestendige samenleving, waarin vervuiling wordt belast en vergroening wordt beloond. Daarvoor is wel nodig dat de provincie zich richt op maatregelen om de bron van het probleem aan te pakken, in plaats van schijnoplossingen in te zetten en aan symptoombestrijding te doen. Daarnaast moet ingezet worden op een rechtvaardige aanpak van klimaatverandering. Klimaatvriendelijk leven wordt voor iedereen betaalbaar.

  Meer informatie
 • Natuur verbinden en versterken, biodiversiteit vergroten

  De biodiversiteit staat zwaar onder druk, vooral door toedoen van de bio-industrie en de intensieve landbouw. Systeemherstel, waarbij de onderliggende oorzaken van de achteruitgang worden weggenomen, is noodzakelijk.

  De natuur die nog over is in Brabant moet natuur blijven! De natuur wordt versterkt en waar mogelijk vergroot. Door versnipperde natuurgebieden met elkaar te verbinden, zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen om te overleven.

  Zo ontstaat er ruimte voor natuurontwikkeling, wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen zich herstellen. Ook buiten de beschermde natuurgebieden is natuurherstel noodzakelijk: op akkers, in weides, bermen, slootkanten, stedelijk groen en tuinen valt winst te behalen.

  Recreatie mag niet ten koste gaan van natuur en landschappelijke waarden. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt.

  Meer informatie
 • Natuurinclusieve energietransitie

  Een natuurinclusieve energietransitie kan alleen gerealiseerd worden als er fors energie wordt bespaard. Want energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. De provincie stelt ambitieuze doelen, minimaal in lijn met die van de EU, namelijk 50% energiebesparing in 2030. Zo wordt de opgave voor de transitie naar 100% duurzame energiebronnen kleiner. De energie die we dan nog nodig hebben, wordt zoveel mogelijk lokaal en kleinschalig opgewekt en opgeslagen, waarbij versterken van de biodiversiteit het uitgangspunt is.
  Inwoners profiteren bovendien van de opbrengsten van de energietransitie. In 2030 wordt alle energie duurzaam opgewekt, tot die tijd worden ambitieuze tussendoelen nagestreefd.

  Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws