Amen­dement inrichting landelijk gebied conform advies RIVM


7 januari 2011

AMENDEMENT

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 december 2010

Kennis genomen hebbende van het ontwerpbesluit 75/10 B, Partiële herziening Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en bijlage 2 herziening SVRO;


Overwegende

Dat de manier waarop het landelijk gebied wordt ingericht een wezenlijke rol speelt in het verminderen van volksgezondheidsrisico's door intensieve veehouderij;

Dat het RIVM adviezen heeft opgesteld voor de inrichting van het landelijk gebied;


Besluiten

Paragraaf 3.3 pag. 7 van Bijlage 2 herziening SVRO, behorend bij ontwerpbesluit 75/10 B, als volgt te wijzigen:

Naast maatregelen op bedrijfsniveau wordt, conform adviezen van het RIVM, ook acht geslagen op de inrichting van het landelijk gebied.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, SP, GL, BP

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer