Motie van afkeuring Hoes


5 februari 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 februari 2009

Constaterende

Dat de Gedeputeerde van Ecologie aangesteld is ten behoeve van versterking en bescherming van de Brabantse ecologie, waaronder verstaan wordt natuur, landschap en milieu inclusief bodem, water en lucht;

Dat inzake natuurcompensatie de Zuidelijke Rekenkamer constateert dat de eigen provinciale beleidsregels niet worden nageleefd en dat niet aan de essentiële eisen van natuurcompensatie wordt voldaan;

Overwegende

Dat een landelijke voortrekker van biodiversiteit in eigen provincie het beschermen en versterken van biodiversiteit verzaakt door geen toezicht te houden op de uitvoering van het natuurcompensatiebeleid;


Spreekt afkeuring uit

over deze handelwijze van de Gedeputeerde voor Ecologie, dhr. O. Hoes.


En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PvdD, SP, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer