Omscha­keling naar een meer plant­aardige productie


7 november 2008

MOTIE omschakeling naar een meer plantaardige productie

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008.

Constaterende

- dat uit zeer recent onderzoek van het ministerie van VROM is gebleken dat er aan het eten van vlees zéér nadelige milieueffecten zitten;
- dat bij de “productie” van vlees 85% van de plantaardige eiwitten verloren gaat; voor 1 kilogram dierlijk eiwit is, afhankelijke van de soort minimaal 3 tot 10 kilogram plantaardig eiwit nodig;
- landbouwdieren zorgen ervoor dat 85% van de gevoerde plantaardige eiwitten worden omgezet in mest;
- dat de productie van vlees een zeer groot beslag legt op het wereldwijde landbouwareaal: 80% van het landbouwareaal is bestemd voor de productie van veevoer;
- er in Nederland onvoldoende landbouwgrond is om de veestapel te voeden waardoor grote hoeveelheden plantaardig voer ingevoerd moet worden;
- dat onderzoek van het WNF (rapport Living Planet) eveneens heeft aangetoond dat de huidige levenswijze van “de Nederlander” met zijn vleesconsumptie een zéér groot beslag legt op de beschikbare landbouwgronden, de watervoorraad en de biodiversiteit;
- dat 18% van de broeikasuitstoot wereldwijd veroorzaakt wordt door de veehouderij;
- dat zowel in de Eerste als Tweede Kamer dit onderwerp is opgepakt;

Overwegende
- dat het ethisch niet verantwoord is, zelfs moreel onaanvaardbaar, dat onze levenswijze zo’n groot beslag legt op de aarde;
- dat het voor de toekomst van volgende generaties, van zowel mensen als dieren, noodzakelijk is dat wij ons verantwoordelijk tonen voor de gevolgen van ons handelen voor de aarde;
- dat onderzoekers van bovengenoemde rapporten stellen dat het gelijktijdig vervangen van vlees, zuivel en vleeswaren door plantaardige alternatieven als soja en ander peulvruchten grote besparingen oplevert wat betreft de uitstoot van broeikasgassen, landgebruik, waterverbruik en biodiversiteit;
- dat een verschuiving in de zin van minder vlees eten en meer plantaardige alternatieven wenselijk is voor een duurzame voedselproductie (Protein Politics, Dr. M. Vijver, Twente Univ.).

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
te onderzoeken wat de bijdrage kan zijn van de provincie aan het bewerkstelligen van een noodzakelijke transitie naar een meer plantaardige productie, concrete voorstellen te formuleren en voor het zomerreces ter bespreking voor te leggen aan PS.

En gaan verder over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren GroenLinks D66


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer