Partij voor de dieren presen­teert eigen notitie voor duurzame energie


4 december 2009

Den Bosch, 27 november 2009. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant presenteert vandaag haar eigen vooruitstrevende energienotitie, als tegenhanger van het provinciale Masterplan Energie. Met de notitie, getiteld "Noord-Brabant, waar duurzaam echt duurzaam is" wil de partij de provincie overtuigen om gemeenschapsgeld, maar met name ook de ESSENT gelden, alléén te investeren in wérkelijk duurzame bronnen van energie. Het masterplan van de provincie bevat een groot aantal investeringen die verre van duurzaam zijn. Met subsidies voor mestvergisting houdt men een energieverslindende industrie kunstmatig op de been. Door geld te investeren in efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen blíjft men zich richten op eindige energiebronnen. De Partij voor de Dieren pleit echter voor een duurzaam investeringsbeleid gericht op oneindige energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Goed omgaan met energiebronnen betekent volgens de partij ook dat het van groot belang is om in te zetten op consuminderen en energiebesparing.

De belangrijkste punten uit de notitie van de Partij voor de Dieren zijn het bevorderen van wind- en zonne-energie en het promoten van elektrisch vervoer. Verder worden initiatieven genoemd om het aantal autokilometers te beperken en te consuminderen door minder vlees te eten. Statenlid Birgit Verstappen: "De basis voor een duurzaam energiebeleid is energie besparen en het gebruik van oneindige energiebronnen. Het pakket zoals beschreven in de notitie bevat concrete maatregelen die van Brabant een werkelijk duurzame en innovatieve provincie kunnen maken, in tegenstelling tot de schijnduurzaamheid waar met het Masterplan Energie op aangestuurd wordt".

Duurzame energie moet voor iedere inwoner van en elk bedrijf in Brabant vanzelfsprekend worden. Dit kan op vele manieren bereikt worden, onder andere door mogelijk te maken dat bedrijven of wijkcoöperaties makkelijker een eigen windmolen kunnen plaatsen. Als eerste stap kan de provincie het goede voorbeeld geven door bij het provinciehuis een windmolen te zetten. Verder zou de provincie garant kunnen staan voor grootschalige investeringen in zonne-energie via een duurzaamheidfonds. De kans is groot dat in Limburg een siliciumfabriek wordt gebouwd. De provincie Noord-Brabant kan hiervan profiteren door bedrijven aan te trekken die bijvoorbeeld zonnecellen maken. Verder kan samen met de provincie Limburg worden gezocht naar investeerders die bij NEDCAR elektrische auto’s willen produceren. De Brabantse ‘automotive industry’ krijgt hierdoor een enorme economische impuls.

Energiebesparing is een andere peiler van de notitie. Door middel van consuminderen, waar ieder zijn kleine steentje bijdraagt, valt grote winst te behalen. Zo kan het aantal autokilomoeters drastisch omlaag wanneer meer mensen thuis werken of op decentrale kantoorlocaties. Dan worden de nu voorgestelde torenhoge investeringen in autosnelwegen minder noodzakelijk. Een uitbreiding van het glasvezelnetwerk is dan gewenst en de Partij voor de Dieren heeft daar onlangs een motie voor ingediend. Verder stelt de partij een campagne voor om één dag in de week geen vlees eten. Een dagje geen vlees leidt tot een enorme verlaging van het energieverbruik. Tevens kan de provincie innovatieve bedrijven steunen die vleesvervangers ontwikkelen en produceren.

De doelstelling van de provincie is om in te zetten op een duurzame energievoorziening. Maar om dat te bereiken zou de provincie een gidsfunctie moeten vervullen en duidelijke investeringen doen die daadwerkelijk leiden naar een volledig duurzame energievoorziening. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie de gehele begroting van 300 miljoen duurzaam investeert in wind- en zonne-energie en consuminderen. Verstappen: "Wij verwachten dat de provincie serieus inzet met tastbare resultaten tot gevolg. Duurzaam zijn alleen die maatregelen die minstens CO2 neutraal zijn of leiden tot een onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen".

Klik hier wanneer je de notitie wilt lezen.