Evaluatie Zuide­lijke Reken­kamer Infor­ma­tie­voor­ziening inves­te­rings­fondsen Noord-Brabant


9 juni 2017

Voorzitter,
Hartelijk dank aan de ZRK voor het doen van het gedegen onderzoek. Wij willen ons toespitsen op het Groenfonds, want wij hebben daar zeer grote zorgen over. Wij hebben de afgelopen jaren veel technische, schriftelijke en mondelinge vragen over het Groenfonds gesteld, met name over de kwaliteit, kwantiteit en kosteneffectiviteit van de inzet van provinciale middelen. Krijgen we voldoende hectaren natuur van voldoende kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs? En die vragen waren hard nodig, omdat de informatie voor ons niet in eerste instantie voldoende voorhanden was. We delen de mening van de Zuidelijke Rekenkamer dat geformuleerde indicatoren niet voldoende zijn om de voortgang te kunnen monitoren. En ook delen we de mening van de ZRK dat er niet voldoende over de voortgang is gerapporteerd. Eerder hebben we al geconstateerd dat de voortgang van de ontwikkelingen van het Groenfonds te wensen overlaat. En dan drukken wij ons nog voorzichtig uit. De reactie van GS op het rapport van de ZRK verbaast ons enigszins. Omdat in onze ogen het Groenfonds niet aan de verwachtingen voldoet en ook de informatievoorziening over het Groenfonds op hoofdlijnen niet voldoet aan de afspraken. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet dat bij het Groenfonds 100% beter. En wij vinden dat PS meer de vinger aan de pols moeten houden. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat GS in het vervolg op alle toegezegde kpi’s gaan rapporteren. Maar wat ons betreft worden de alternatieve kpi’s verder toegespitst op drie kernpunten, namelijk aantal hectaren natuur van voldoende kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs. En daarbij vinden we ook van belang dat de overhead inzichtelijk moet worden gemaakt.

GS constateren dat het vastleggen van de exacte opgave en de gerealiseerde hectares op gedetailleerde kaarten door terreinbeheerders en waterschappen voor de zomer in beeld gebracht moet worden. En dat dit ook veel werk en inzet van de partners vraagt. Wij vinden dit erg jammer om te horen en zeker dat het niet vanaf het begin gedaan is. Het lijkt ons toch logisch dat je hier alles in beeld hebt en het niet op zijn beloop laat. Het gaat om nogal een groot bedrag, 245 miljoen euro. Overigens was er tot aan de laatste evaluatie, een Statenmededeling, maar 422,5 ha gerealiseerd. Dus we snappen niet helemaal wat GS bedoelen dat dat nu heel veel werk is. Er moet nog 9600 ha gerealiseerd worden. Overigens constateert de Zuidelijke Rekenkamer dat het beleid van het Groenfonds tussentijds gewijzigd is. We willen graag een reactie van GS op die wijziging en het effect daarvan voor de toekomst. Maar dat voert nu te ver, dus we zullen daar schriftelijke vragen over stellen.

Na de zomer volgt in samenhang met de evaluatie van de beleidsvisie Brabant Uitnodigend Groen een check op de inzet van de beschikbare middelen. En wij denken dat dat heel verstandig is. Gezien de feiten zoals ze nu voorliggen, is herijking van de businesscase van het GOB hard nodig. Het duurt wat ons betreft te lang wanneer GS pas in december een taakstellende kpi aan PS voorleggen. Overigens gaat het wat ons betreft natuurlijk niet over de mate van uitputting. Geld uitgeven is één ding. Waar het om gaat is de realisatie van voldoende natuur en dat vinden we echt iets anders. Maar goed, als er een check komt op de inzet van beschikbare middelen, dan vragen wij ons af of dat betekent dat u niet weet waar het geld aan uitgegeven wordt, of betekent het dat u na de zomer gaat controleren of er genoeg natuur is gerealiseerd van voldoende kwaliteit voor een zo goed mogelijke prijs? Wij vinden het overigens een teken aan de wand dat een extern bureau advies moet geven over het op orde krijgen van de informatievoorziening. Als elke hectare telt en het geld in het fonds niet voldoende is om alle natuurdoelstellingen te kunnen halen, en daar ziet het wel naar uit, dan zorg je toch op voorhand dat je weet waar je geld naartoe gaat? Tenminste, dat zou onze insteek zijn.

Als laatste willen we graag de leden van de Zuidelijke Rekenkamer adviseren om een vervolgonderzoek te doen naar de inhoudelijke kant van met name het Groenfonds. En een dergelijk rapport zouden we graag leggen naast de bevindingen van GS die dan na de zomer zullen komen. Voorzitter. Tot zover.