Omvorming Tuinbouw Ontwik­ke­lings­maat­schappij (TOM)


6 februari 2015

Voorzitter, het Statenvoorstel komt bij de Partij voor de Dieren over als een spelletje quitte of dubbel. We hebben al eens ingelegd en nu doen we dat opnieuw.

De reden waarom de projecten bij de TOM mislukken wordt vooral gezocht in veranderde omgevingsomstandigheden; die overkomen je. Er wordt in het voorliggende voorstel nergens geëvalueerd of er andere factoren zijn die binnen de Tuinbouw Ontwikkelings-maatschappij (TOM) of Provincie Noord-Brabant eigenlijk waarneembaar zouden moeten zijn in 12 jaar tijd. Dat roept bij ons de vraag op of er wel goed gewerkt wordt.

De scenario’s die in bijlagen (4 t/m 6) zijn gekozen op percentages van wel of niet slagen. Er is geen enkel inzicht over waarop die kansen zijn gebaseerd, en dat is in onze ogen geen juiste aanpak. Het Project Deurne is gewoon een mislukking en veel te gemakkelijk in het verleden met garanties door de provincie gestart. Het verkopen van veel hectares tot aan 2025 is een gok. Het is niet onderbouwd maar verondersteld.

De banken ABN en Rabo zien verbeteringen in de glastuinbouw, maar stappen wel uit de TOM. Geloven ze hun eigen voorspellingen wel? Klaarblijkelijk leveren schaalvoordelen niet voldoende op om te investeren.

De slotsom. Er wordt € 62 miljoen extra ingelegd om € 7,2 miljoen verlies c.q. € 18,4 miljoen verlies te voorkomen. Dit is in onze ogen niet de goede manier, juist omdat scenario's (1a en 1b) op zwakke veronderstellingen zijn gebaseerd.

Voorzitter, een snelle afbouw heeft onze voorkeur.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer