Veror­dening grond­wa­ter­heffing Noord-Brabant 2023


24 juni 2022

Wat ons betreft had dit een hamerstuk mogen zijn. Toch een opmerking en twee vragen.

Allereerst, we zijn blij dat een deel van de opbrengst wordt besteed aan het herstel van natte natuurparels, want daarmee erkennen we dat grondwaterwinning bijdraagt aan verdroging en het ontstaan van schade aan de natuur. Wij sluiten dan ook graag aan bij de motie van de SP.

Dan de vraag of GS, als mede aandeelhouder, kan bevestigen dan wel toezeggen dat deze verhoging door de drinkwaterbedrijven op zorgvuldige en terughoudende manier zal worden verrekend in de prijs voor de consumenten, en niet zal worden aangegrepen als argument voor extra prijsverhoging om de winst te verhogen.

Tot slot. We hebben gevraagd hoe het staat met de uitvoering van motie Verbreden Grondwaterheffing van april 2021. De memo die u heeft gestuurd is nogal terughoudend geformuleerd. Ik weet niet hoe ik de houding van de waterschappen moet interpreteren. Speelt hier nu een territoriumdiscussie of denkt men oprecht dat het lastig is om de zogenaamde kleine onttrekkingen in beeld te brengen?

Voor dat laatste zijn toch beslist slimme oplossingen te bedenken, zoals staffels of een forfaitaire heffing. Tenslotte hoeft de opbrengst niet hoger te zijn dan nodig voor monitoring en het VTH traject.

Essentie is dat we het ons niet langer kunnen veroorloven om een onbekend groot deel van de waterwinning ongereguleerd te laten voortbestaan. De rechterlijke uitspraak over de beregening in de Peel zet de toon en daar zal het beslist niet bij blijven.