Perspec­tiefnota 2023


13 mei 2022

Dromen mag, luchtfietsen niet. Toch hebben we dat de afgelopen drie jaar gedaan. Brabant fietst over gedroomde snelfietsroutes van luchtkasteel naar luchtkasteel. Sprookjes van oneindige financiële groei; in polonaise als Rupsje Nooitgenoeg op weg naar meer consumeren, meer wegen, meer bouwen, meer economie. Deze perspectiefnota lijkt daarmee door te gaan. Jazeker, er wordt gesproken over bezuinigen, over ombuigen en scherpe keuzes, maar worden die scherpe keuzes ook daadwerkelijk gemaakt?

Brainport
Wat dan opvalt is dat er wordt stilgestaan bij alle kansen die de doorontwikkeling van de mainportstatus van Brainport biedt. Nog meer inzet voor de maakindustrie, maar moeten we niet eens de balans opmaken? De Partij voor de Dieren is niet naïef, we weten dat dit vanuit het Rijk komt. Maar het kan onze provincie wel verder uit balans brengen. De werknemers zijn niet aan te slepen, zeker niet in de technische hoek. Laat staan woonplekken voor hen.

We moeten dus scherpe keuzes maken over ons ruimtegebruik. Willen we de open gebieden in onze provincie koesteren? Gaan we spaarzaam om met de kostbare ruimte die we als bewoners delen met de al aanwezige ondernemers, automobilisten en natuurlijk ook de natuur, waar we allen van afhankelijk zijn? Of groeien we door naar drie miljoen inwoners op een gelijkblijvend oppervlak, en wordt onze provincie ‘Randstad Zuid’?

Wegen
Scherpe keuzes moeten ook worden gemaakt op mobiliteit. We stevenen af op een jaarlijks tekort van 25 miljoen euro. Met gaten in de begroting komen gaten in het wegenonderhoud. Met een gat in de hand is decennialang onverantwoord veel asfalt neergelegd, waardoor we nu niet het geld hebben om de gaten in de wegen te dichten.

Wat ons betreft is er een duidelijk plan A: Zet een aantal prestigeprojecten in de ijskast; de rondweg Helmond, de N629 tussen Dongen en Oosterhout, en natuurlijk de financieel bodemloze put van de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, de GOL, waarvan de kostenindicatie al ver boven het in eerste instantie afgesproken bedrag zit. Een halt geeft ons de tijd om orde op zaken te stellen, met een bezuiniging van misschien wel 200 miljoen euro in het verschiet. Daar kun je scherpe keuzes mee maken.

Schoon opleveren
Het college wil de boel financieel ‘schoon opleveren’, zodat er in de volgende bestuursperiode ook wat begrotingsruimte is. Nou, het volgende college zal dat hard nodig hebben, want buiten het financiële aspect wordt de provincie niet bepaald ‘schoon’ opgeleverd. Wat Partij voor de Dieren betreft verdient een gezonde leefomgeving de aller-, állerhoogste prioriteit. Het volgende college zal keihard aan de bak moeten om een schone bodem, schone lucht en schoon water op te leveren.

Niet alles kan overal - water
Het is goed te zien dat ondertussen erkent wordt dat niet alles overal kan. In de perspectiefnota staat terecht dat het water- en bodemsysteem een cruciale factor is, en dat dit ook leidend wordt voor de ruimtelijke inrichting. Bedoelt het college hiermee dat we het landgebruik zullen moeten aanpassen aan de beperkende factor die water nu vormt? En dat we dus o.m. het principe ‘functie volgt peil’ gaan hanteren? Graag een reactie van de gedeputeerde. In dit kader nog twee wat specifiekere vragen aan het college.

Als provincie hebben wij al besloten geen glyfosaat toe te staan op onze langdurige pachtgronden. Twee van de drie Brabantse waterschappen hebben daartoe ook besloten, maar Brabantse Delta lijkt daar nu niet aan te willen. Gaat de gedeputeerde hierover het gesprek aan met waterschap Brabantse Delta? Het mag duidelijk zijn dat we nu alles op alles moeten zetten om de KRW-doelen te behalen. Graag een reactie.

Een ander punt over onze waterkwaliteit gaat over het schone kwelwater dat vanaf de Brabantse Wal ongebruikt via het Schelde-riool naar zee stroomt. GS is een tijdje geleden ter plekke geweest, maar het is nog niet duidelijk wie er iets aan gaat doen. Graag horen we van het GS wat zij er aan gaan doen. Moeten we met een motie komen bij de begroting?

Motie autochtoon plantmateriaal
Om niet alleen onze opbouwende kritiek op de perspectiefnota te benoemen, en om mijn bijdrage extra positief te eindigen, heb ik een mooie, constructieve motie in de aanbieding.

Een motie over autochtoon plantmateriaal. Door onduidelijkheden redde deze motie het de vorige keer, 11 maart, net niet. Die onduidelijkheden hebben we glad gestreken en daarom dienen we de motie wederom in. Ik verwacht dan ook dat het college het positieve advies van de vorige keer wil behouden, en dat de partijen die de vorige keer voor stemden dat weer doen. Op die manier kunnen we met alle partijen de kwetsbare natuur van Brabant op een simpele manier versterken.

Tot slot een oproep aan de andere partijen en het college in de richting naar de begroting. Kom op voor wat kwetsbaar is. Durf te dromen en hou vast aan je idealen. Want idealisme is het nieuwe realisme.