Motie Autochtoon Plant­ma­te­riaal


13 mei 2022

Motie: Autochtoon Plantmateriaal


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 mei 2022,

behandelend het Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023,


overwegende dat

  • plantmateriaal van inheemse soorten die aangepast zijn aan het Nederlandse klimaat een grote bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit;
  • de ambities van de Bossenstrategie een enorme plantopgave met zich meebrengen;
  • naar schatting 161 miljoen bomen en struiken nodig zijn voor de uitvoering van de bossenstrategie;[1]

constaterende dat

  • vanwege de doorwerking van de vastgestelde Brabantse Bossenstrategie, ter behoud van het areaal bos, altijd compensatie nodig is middels nieuwe aanplant of spontane bosontwikkeling;
  • dat niet- autochtoon plantmateriaal genetisch minder goed is aangepast aan de lokale biodiversiteit;
  • het planten van niet-autochtoon plantmateriaal kan leiden tot een mismatch en tot gevolg kan hebben dat bomen en struiken in bloei staan terwijl de insecten nog niet actief op zoek zijn naar voedsel en al uitgebloeid zijn wanneer er wel voedsel nodig is;
  • de Bossenstrategie ook in de Omgevingsverordening wordt genoemd;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij de beplanting en herplanting in het kader van de Bossenstrategie, nadrukkelijk de voorkeur te geven aan autochtoon plantmateriaal;
  • Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Willem Rutjens,
Groep Rutjens


[1] https://www.wur.nl/nl/nieuws/r...


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+

Tegen

SP, CU-SGP