Motie Geen extra aantasting met verdien­mo­dellen in de natuur


14 oktober 2022

Motie: Geen extra aantasting met verdienmodellen in de natuur


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 14 oktober 2022,

behandelend het Statenvoorstel 57/22: Beleidskader Natuur 2023-2030;


overwegende dat

  • in het Beleidskader Natuur meermaals wordt verwezen naar verdienmodellen in en met de natuur in het NNB en de N2000-gebieden;
  • deze verdienmodellen (op termijn) kunnen leiden tot een overbelasting en verslechtering van het betreffende gebied;
  • het ongewenst / contraproductief is dat volgens Gedeputeerde Staten de kwaliteitsdoelstelling in het provinciale deel van het NNB mag worden verlaagd;

constaterende dat

  • het contraproductief is om met behulp van verdienmodellen natuurgebieden te financieren als daardoor de natuurwaarden(verder) worden aangetast;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in betreffende regelgeving op te nemen dat een verdienmodel in het NNB en de N2000-gebieden niet mag leiden tot extra aantasting van het gebied waarin het zich bevindt;

en gaan over tot de orde van de dag.


Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Groep de Bie, SP, CU-SGP

Tegen

Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+