Wijziging Veror­dening ruimte 2014, kaartaan­pas­singen 6


23 september 2016

Voorzitter,

Er waren indertijd goede redenen om het gebied bij de Kabeljauwbeek niet aan te wijzen als zoekgebied voor windturbines.
Het ligt aan de voet van N2000-gebied de Brabantse Wal. Het voldoet niet aan de eis dat het landschap qua maat en schaal geschikt moet zijn. Er is te weinig ruimte voor landschappelijke inpassing; compensatie moet elders plaatsvinden. Het gebied is zelfs zo krap dat de uiterste molen in de EHS komt. En er is ook geen sprake van sociale meerwaarde dat dit maatwerk op verzoek zou kunnen legitimeren.
Niet voor niets duurt de discussie inmiddels al zo'n 10 jaar.

Maar ja, het is wel een leuk verdienmodel, dat poets je niet zomaar weg en dan gaat de provincie uiteindelijk overstag. Eerst met een proactieve aanwijzing en als dat schipbreuk lijdt bij de Raad van State… nou, dan passen we toch gewoon de VR aan?!

Is dat werkelijk de bedoeling van het beleid zoals we dat gezamenlijk hebben vastgesteld? Zijn de andere, meer geschikte en eerder reeds aangewezen zoekgebied soms allemaal al vol?
De RVO-monitor "Wind op land" van maart 2016 geeft aan dat Brabant de doelstelling van het energieakkoord met 51 MW overschrijdt. Dus waarom moeten we akkoord gaan met deze locatie?

En dan is er nog iets raars aan de hand: het projectplan geeft aan dat hier zeer hoge turbines zijn voorzien: 185 m. Hoger dan elke vorm van bebouwing in de wijde omgeving, hoger dan de koeltorens bij Doel.
Maar deze superturbines, die elk 3,3 -3,5 MW kunnen leveren worden begrensd op maximaal 14,99 MW, want bij 15 MW is een MER verplicht.
Dat is toch werkelijk het paard achter de wagen spannen.

Kennelijk zijn gemeente en investeerder er niet van overtuigd dat ze in een MER-procedure in staat zijn zaken als nut en noodzaak voldoende te onderbouwen. En dus wordt er gekozen voor deze zuiver juridische escape.
Maar een MER is nodig omdat een bepaald type turbine een bepaalde impact heeft en dat ondervang je niet door simpelweg het rendement kunstmatig af te knijpen.
Als iemand nog twijfelt aan wat hier werkelijk speelt, dan moet het nu toch wel duidelijk zijn: de investeerder is meer gebaat bij subsidie dan bij maximaal rendement en duurzame energie is kennelijk bijzaak.

Maar nu ligt de bal bij ons. PS kan besluiten om het onderdeel Kabeljauwbeek uit de aanpassingen VR te halen. En eerst een duidelijk samenhangend beleid voor windturbines te ontwikkelen, in plaats van een hap-snap beleid waarbij iedere keer de mogelijkheden iets worden opgerekt.

Dan zouden we ons een betrouwbare overheid tonen. Want burgers zitten er niet op te wachten dat heel Brabant wordt volgestippeld met windturbines. Dit is wezenlijk anders dan de befaamde dorpsmolen.

Voorzitter. Wij dienen een amendement in met als doel het onderdeel kabeljauwbeek uit de kaartaanpassingen VR te halen. De andere onderdelen kunnen wat ons betreft wel doorgaan.