Ziens­wijzen op de ontwerp­be­groting 2018 en de meer­ja­ren­raming 2019-2021 van de gemeen­schap­pe­lijke regeling Omge­vings­diensten


9 juni 2017

Voorzitter,
Bij de Omgevingsdienst Brabant Noord spelen heel wat problemen. Er wordt gewerkt op twee locaties. Beide groepen hebben een verschillende werkcultuur, waardoor samenwerken moeizaam verloopt. En er was een veel te hoog ziekteverzuim. Dat zijn allemaal problemen die door de directie en het dagelijks bestuur van de ODBN zouden moeten worden aangepakt en waar de provincie niet rechtsreeks iets aan kan doen. Maar toch gaat het ons wel aan, want we zijn niet gebaat bij een slecht functionerende omgevingsdienst. Ik zou dan ook graag willen weten of en hoe deze situatie mogelijk een risico is voor de provinciale belangen en of GS voor zichzelf een rol zien bij het oplossen van de problemen.

Maar belangrijker vind ik de besteding of liever gezegd niet-besteding van de Vvgb-gelden door de gemeenten. De gedeputeerde heeft wel degelijk geprobeerd via een amendement hierin verandering aan te brengen, maar helaas, ik voel met u mee. Ik moet soms ook bakzeil halen. Hier is zeker wel het provinciaal belang in het geding. Het financiƫle aspect is duidelijk: in de gemeenschappelijke regeling dragen we samen de kosten, maar bij tekorten draagt de provincie een belangrijk deel van het verlies. Maar is er mogelijk ook nog sprake van een kwalitatief risico? Bestaat de kans dat de besluitvorming rond de Vvgb-inrichtingen minder goed verloopt als er geen gebruik wordt gemaakt van de specifieke deskundigheid van de omgevingsdienst? En welke gevolgen kan het dan hebben voor de provinciale belangen, zoals veiligheid, natuur, Kaderrichtlijn water of de grijsmilieuaspecten? Mocht de besluitvorming op gemeentelijk niveau niet aan de kwaliteitseisen voldoen, moet de provincie misschien dan alsnog werk overdoen om haar belangen naar behoren veilig te stellen? Ik betreur het besluit van de betrokken gemeenten en eigenlijk vind ik het gewoon niet netjes. En als PS het er in meerderheid mee eens zijn, dan zou ik eigenlijk onze gezamenlijke afkeuring hierover willen uitspreken en de leden van PS vragen om hun partijgenoten in de gemeenteraden hierop aan te spreken. Wij zullen hiervoor samen met GroenLinks een motie indienen.

Tot slot wil ik aan GS vragen of dit voorbeeld, dat gemeenten in staat zijn om niet alleen juridisch maar de facto om geld dat met een bepaald doel door het gemeentefonds beschikbaar is gesteld vrolijk aan andere zaken uit te geven op basis van eigen afwegingen en prioriteiten, voor GS een leermoment is in het licht van de komende Omgevingsvisie. Oftewel, heeft het adagium van vertrouwen en loslaten nu misschien een deuk opgelopen? Tot zover.

Interessant voor jou

Zienswijze concept-begroting 2018 van Parkschap nationaal park De Biesbosch

Lees verder

Themavergadering Transitie duurzame veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer