Amen­dement Rood-groene regeling


23 april 2010

AMENDEMENT

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april 2010

Kennis genomen hebbende van het Statenvoorstel 20/10

Overwegende dat:

Voor een effectieve werking van de rood-met-groen regeling kwantificerende eisen gesteld moeten worden;

Terreinbeherende organisaties als uitgangspunt hanteren dat bij elke ha. ruimtebeslag door rode functies van de groene ruimte minimaal 2 ha in groen ontwikkeld moet worden;

besluiten de tekst van artikel 2.1.4 lid 4 uit statenvoorstel 20/10 uit te breiden met:

d. bij toepassing van de rood-met-groen regeling een compensatie van 2 ha. natuur voor 1 ha. verstedelijking te hanteren.


En gaan over tot de orde van de dag.Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer