Amen­dement SV: aanwijzing over­be­laste gebieden


7 februari 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 februari 2014,

Behandelend de herziene Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 2014;

besluiten, dat aan de passage in hoofdstuk 2 Landelijk gebied, paragraaf 2.1.3 onder 2: Uitgangspunt voor beleid: Transitie naar een zorgvuldige veehouderij, de volgende tekst wordt toegevoegd:

Overbelaste gebieden:
Ook de provincie kan overbelaste gebieden aanwijzen. Een overbelast gebied is een gebied met een dergelijk hoge veedichtheid dat de natuur in het gebied ernstige schade wordt berokkend en er een verhoogd risico is op uitbraak van een besmettelijke dierziekte die mogelijk kan overslaan op mensen en waar door (cumulatie van) uitstoot van milieuhinderlijke stoffen geen sprake meer is van een goed woon- en leefklimaat. In overbelaste gebieden zijn uitbreidingen die een hogere veedichtheid tot gevolg hebben niet mogelijk.


Toelichting
Op verschillende plaatsen in Brabant bevinden zich gebieden die aan bovenstaande beschrijving voldoen, waarbij de uitstoot van fijnstof, geur of ammoniak hoger is dan wenselijk is. Deze gebieden hebben extra maatregelen nodig in de vorm van een aanduiding overbelast gebied.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, OSN, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66

Lees onze andere moties

Amendement nadere regels in aangewezen overbelaste gebieden

Lees verder

Amendement gezondheid en minimale afstand tussen stallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer