Gezond­heids Effect Rapportage


19 maart 2010


MOTIE Gezondheids Effect Rapportage

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 maart 2010


Constaterende

Dat volksgezondheid en diergezondheid geen deel uitmaakt van de huidige MER-rapportages;

Dat gezonde dieren en volksgezondheid intrinsiek samenhangen;

Dat de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ) adviseert om rapportages en eisen voor wat betreft milieu en landelijke inpassing te completeren met een Gezondheids Effect Rapportage (GER) voor zowel volksgezondheid als diergezondheid;


Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Bij alle nieuwbouw- en uitbreidingsplannen voor veehouderijbedrijven een GER verplicht te stellen.


En gaan over tot de orde van de dag.

Birgit Verstappen
Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer