Motie Alter­na­tieven wild­beheer


14 maart 2008

Motie vreemd aan de orde van de dag


Provinciale Staten van Noord Brabant, in vergadering bijeen op 14 maart 2008

Kennis genomen hebbende van het feit dat in het wild levende dieren schade kunnen berokkenen aan landbouwgewassen, of anderzins problemen kunnen veroorzaken bijvoorbeeld op het gebied van de verkeersveiligheid, overlast of volksgezondheid

Constaterende
- dat bij wet de provincie een eigen verantwoordelijkheid heeft in het beheer van de Brabantse fauna;
- dat de provincie duurzaamheid belangrijk vindt;

Overwegende

- dat er steeds minder maatschappelijk draagvlak is voor het doden van in het wild levende dieren als antwoord op de problemen die door deze dieren worden veroorzaakt;
- dat er groot maatschappelijk draagvlak is om te zoeken naar nieuwe effectieve, duurzame en niet-letale oplossingen voor die problemen, waarbij een win/win situatie ontstaat voor mens én dier;
- dat innovaties investeringen, risicodekking bij de ontwikkeling en promotie vergen;
- dat een provinciale ondersteuning ter stimulering van de ontwikkeling van dergelijke innovaties noodzakelijk is, zeker ten aanzien van problemen die Brabant aangaan
- dat er bijvoorbeeld een - jaarlijkse - prijs voor diegene die het beste idee aandraagt voor een alternatieve oplossing voor het sturen / verjagen van dieren of een tegemoetkoming van geleden schade ten tijde van het testen van een perspectiefvolle methode zou kunnen worden ingesteld;


verzoeken Gedeputeerde Staten daarom over te gaan tot het doen uitvoeren van enkele experimenten ten behoeve van de ontwikkeling van effectieve, duurzame en niet-letale oplossingen voor problemen die in het wild levende dieren veroorzaken. En na een jaar te evalueren hoe dat structureel ingebed kan worden.


En gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BP, GL, SP, D66

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer