Motie Brabant­breed uitrollen van dieren­wel­zijns initi­a­tieven


7 november 2008
MOTIE Brabantbreed uitrollen van dierenwelzijns initiatieven

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008.

Constaterende

- dat op p. 80 van de Begroting het volgende te lezen is:

“Voor wat betreft de landbouwdoelen werken we vanuit de filosofie dat we samen met betrokken partijen veelbelovende (technische) maatregelen op thema’s als bijvoorbeeld gasvormige emissies, energie en dierenwelzijn op bedrijfs- en/of gebiedsniveau uitproberen, doorontwikkelen en demonstreren, om deze vervolgens Brabant-breed uit te rollen”;

- dat men inderdaad op het terrein van het thema dierenwelzijn in het verleden mede “uitgeprobeerd, doorontwikkeld en gedemonstreerd” heeft, denk bijvoorbeeld aan de comfortclass stallen;

- dat het Brabant-breed uitrollen achterwege is gebleven.

Overwegende

- De stap van Brabant-breed uitrollen niet mag ontbreken omdat dit geen recht doet aan de filosofie van waaruit de provincie willen werken;
- Dat de stap van Brabant-breed uitrollen mag niet ontbreken omdat, opnieuw even kijkend naar het voorbeeld van de zichtstallen, er anders een misleidend effect optreedt naar de burger. Een argeloze bezoeker van een zichtstal gaat maar al te vaak naar huis met het idee dat ‘alle varkens’ op deze manier gehuisvest zijn of met het idee dat we op de goede weg zijn wat betreft huisvesting van varkens;
- Dat de provincie met het huidige beleid actief meedoet aan het opkrikken van het imago van de intensieve veehouderij, zónder dat dergelijke kleine stappen in de goede richting een vervolg krijgen.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
te bevestigen dat zij een rol voor de provincie zien weggelegd om het Brabant-breed uitrollen van technisch wenselijke ontwikkelingen, o.a. met betrekking tot dierenwelzijn, in gang te zetten en doen voorstellen daartoe.

En gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren SP GroenLinks


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer