Motie Onderzoek naar risico's gezondheid omwo­nenden van inten­sieve veehou­derij


7 november 2008


MOTIE onderzoek naar risico’s gezondheid omwonenden van intensieve veehouderij

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008.

Constaterende dat

- er veel studies zijn gedaan naar de gezondheidseffecten van werknemers van de intensieve veehouderij,
- het RIVM aangeeft dat de risico’s voor omwonenden van intensieve veehouderijen nauwelijks onderzocht zijn,
- uit beschikbaar onderzoek blijkt dat omwonenden vaak meer symptomen rapporteren dan vergelijkingsgroepen,
- Duitse onderzoekers constateerden recent een verminderde longfunctie bij omwonenden,
- volgens Nederlandse huisartsen in gebieden met veel veestallen, fijnstof uit de stallen nu al relatief veel infecties aan de luchtwegen veroorzaakt.

Overwegende dat

- nu de risico’s voor omwonenden van intensieve veehouderijen nog nauwelijks onderzocht zijn er ook geen relevante gegevens beschikbaar op het terrein van volksgezondheid,
- er bijvoorbeeld metingen ontbreken gedaan tijdens specifieke activiteiten zoals het uitrijden van mest die tot een toename van blootstelling van omwonende aan endotoxine kunnen leiden,
- men weet dat kleine stofdeeltjes zich verspreiden met de wind met risico voor schade aan de gezondheid, er zijn echter weinig meetgegevens over de concentratie en samenstelling van fijn stof in de directe omgeving van intensieve veehouderijen,
- gezien het feit dat de provincie een zeer hoge dichtheid heeft m.b.t. landbouwhuisdieren en het zeer wel mogelijk is dat we mensen die in de buurt van intensieve veehouderijen leven aan gezondheidsrisico’s blootstellen, het zeer urgent is vaart te maken met gericht onderzoek.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
een substantiële bijdrage te leveren aan onderzoek gericht op de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van intensieve veehouderij.

En gaan verder over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer