Motie Geen stik­stof­ruimte verspillen aan logis­tieke centra zodra Brabant weer ‘open’ gaat


3 maart 2023

Motie: Geen stikstofruimte verspillen aan logistieke centra zodra Brabant weer ‘open’ gaat


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 maart 2023;

behandelend het Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek;


constaterende dat

  • de staat van de Brabantse natuur nog slechter is dan eerder gedacht en daarom de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil is gelegd;
  • hierdoor voorlopig ook aanvragen voor vergunningen voor grootschalige logistiek (groter dan 3 ha) niet behandeld worden;

overwegende dat

  • deze stillegging van vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden tijdelijk is, en er dus een moment komt waarop weer vergunningen kunnen worden aangevraagd voor logistieke centra;
  • stikstofruimte nu echt de beperkende factor is; een schaars goed waarover de overheid maatschappelijke afwegingen moet maken, om te voorkomen dat geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”;

van mening zijnde dat

  • we “de basis op orde” moeten krijgen, en we echt keuzes moeten maken over waar we straks de herwonnen stikstofruimte voor inzetten, met het oog op het veelvoud aan opgaven met maatschappelijk belang, zoals natuurherstel, woningbouw, de energietransitie en de PAS-melders;
  • we moeten voorkomen dat het beetje stikstofruimte dat straks weer beschikbaar komt, zodra de vergunningverlening weer op gang komt, wordt verspild aan nog meer logistieke centra i.p.v. het te gebruiken voor opgaven met (meer) maatschappelijk belang;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • de fysieke leefomgeving prioriteit te geven door als provincie geen aanvragen voor vergunningen, waarin ontwikkelruimte wat betreft stikstof wordt gegeven, voor grootschalige logistiek (groter dan 3 ha) in behandeling te nemen, zodra de vergunningverlening weer op gang komt;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP

Tegen

50+, CDA, CU-SGP, D66, FvD, GL, Groep de Bie, Groep Rutjens, LB, PvdA, VVD