Motie Krammer-Volkerak van zout naar zoet


28 september 2018

Motie Krammer-Volkerak van zout naar zoet


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 28 september 2018,

behandelend Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018;


constaterende dat

  • de waterkwaliteit van het Krammer-Volkerak in de laatste jaren sterk is verbeterd, waardoor het gebied voor steeds meer vogelsoorten is gekwalificeerd als een Natura 2000-instandhoudingsdoel;
  • de provincie Noord-Brabant zich nog steeds inzet om verzilting van het Krammer-Volkerak te realiseren, met een aantal grote nadelen tot gevolg (waaronder verlies van opgebouwde natuurwaarden, sterfte van planten en dieren, instabiliteit van de waterkwaliteit, afwezigheid van zoet water voor de landbouw);

overwegende dat

  • het gemak waarmee we ons geĆ«utrofieerde en met blauwalg vervuilde water kunnen lozen, geen reden mag zijn om natuur te vernietigen;

roepen Gedeputeerde Staten op

  • de verziltings-lobby richting het Rijk te staken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Paranka Surminski


Status

Aangehouden

Voor

Tegen