Motie Plant­aardige punt aan de horizon


28 september 2018

Motie Plantaardige punt aan de horizon


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 28 september 2018,

behandelend Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018;


constaterende dat

  • de provinciale inzet en ambitie voor de plantaardige eiwittransitie minimaal is in vergelijk met de inzet voor veehouderij;

overwegende dat

  • de plantaardige eiwittransitie noodzakelijk is voor het realiseren van de ambities voor het sluiten van de landbouwkringlopen;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • structureel en programmatisch meer te investeren in bevordering van (ontwikkeling van, verbouwen van, productie van, en consumentengedragsverandering richting) plantaardige alternatieven op dierlijk voedsel;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

GroenLinks,
Anne van Diemen-Vereijken


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Krammer-Volkerak van zout naar zoet

Lees verder

Motie Onderzoek naar gesloten kringlopen op noord-west Europese schaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer