Motie Onderzoek naar gesloten kring­lopen op noord-west Europese schaal


28 september 2018

Motie Onderzoek naar gesloten kringlopen op noord-west Europese schaal


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 28 september 2018,

behandelend Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018;


constaterende dat

  • het onderzoek ‘Sluiten van kringlopen in de landbouw op noord-west Europese schaal’, van TNO en de WUR, niet door gaat omdat het subsidieverzoek voor dit onderzoek niet is gehonoreerd door NWO;[1]

overwegende dat

  • het college de ambitie heeft te “gaan voor een sector die duurzaam produceert en die de ketens op Noordwest-Europese schaal sluit”;[2]
  • het sluiten van kringlopen in de landbouw van groot belang is voor de verduurzaming van de agrofoodsector;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • het onderzoek ‘Sluiten van kringlopen in de landbouw op noord-west Europese schaal’ toch door te laten gaan;
  • het onderzoek te financieren vanuit de programma’s Agrofood en Circulaire economie;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

GroenLinks,
Anne van Diemen-Vereijken

[1] Bijlage 8 – Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2018
[2] ‘Beweging in Brabant’, Bestuursakkoord 2015 – 2019


Status

Aangehouden

Voor

Tegen