Motie Compen­satie opvang dierlijke slacht­offers wind­tur­bines


28 september 2018

Motie Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 28 september 2018,

Behandelend Statenvoorstel 53 /18 A Inpassingsplan Windenergie A16;


overwegende dat

  • een gedeelte van de opbrengst van de windturbines is gereserveerd voor sociale projecten als compensatie voor de (geluids)overlast voor omwonenden;
  • vogels en vleermuizen worden gedood of gewond raken door de wieken en/of de drukgolven van windturbines;
  • een dergelijke compensatie ook zou moeten bestaan voor dierlijke slachtoffers;
  • de Fauna Opvang Brabant als gevolg van het Inpassingplan Windenergie A16 met name meer vogels en vleermuizen zal moeten vervoeren, opvangen en laten revalideren;

roepen Gedeputeerde Staten op

  • met de Fauna Opvang Brabant in overleg te treden over de (met name financiĆ«le) consequenties van de hierboven genoemde constatering;
  • er voor te zorgen dat de Fauna Opvang Brabant de benodigde financiĆ«le middelen ontvangt zodat zij het extra vervoer, opvang en revalidatie van de dieren die gewond raken als gevolg van het Inpassingplan Windenergie A16 adequaat kunnen uitvoeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel & Paranka Surminski


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen