Motie Locatie Galder (Winde­r­energie A16) hero­ver­wegen


28 september 2018

Motie Locatie Galder (Winderenergie A16) heroverwegen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 28 september 2018,

Behandelend Statenvoorstel 53 /18 A Inpassingsplan Windenergie A16;


overwegende dat

  • de MER tekortkomingen vertoont, waardoor met name onder vleermuizen meer slachtoffers zullen vallen dan voorzien;

roepen Gedeputeerde Staten op

  • de locatie Galder te heroverwegen en een nieuwe risico-analyse ecologie te maken;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,

Paranka Surminski


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen