Motie Snel vaart maken met snel­fiets­routes


9 november 2018

Motie Snel vaart maken met snelfietsroutes


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

Behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


overwegende dat

  • snelfietsroutes een succesvol middel zijn om dagelijkse vervoersbewegingen met niet-duurzame mobiliteitsvormen tevervangen door het duurzame (en gezonde) fietsen;
  • de eerste snelfietsroutes in Brabant pas in 2020 gerealiseerd zijn;
  • de doorstroom van snelfietsroutes op verschillende plekken te wensen overlaat;
  • er ook bij andere partijen (zoals Rijkswaterstaat) te weinig aandacht is voor (snel)fietspaden bij de aanleg van nieuwe autowegen of verbetering van bestaande autowegen;


verzoeken Gedeputeerde Staten om

  • een Brabant bedekkend, sluitend netwerk van snelfietsroutes als uitgangspunt te nemen
  • om snelfietsroutes ook bij (nieuwe) infrastructurele projecten van het Rijk als meekoppelkans te bezien;


En gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, GL, PvdD, LB, VVD, CDA, SP, D66, CU-SGP

Tegen

PVV, 50+