Motie Extra opcenten gebruiken voor minder verkeer


9 november 2018

Motie Extra opcenten gebruiken voor minder verkeer


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


overwegende dat

  • de inkomsten van opcenten op den duur niet passen binnen de doelstellingen van de energietransitie en het dus van groot belang is om het gebruik van brandstofauto’s te verminderen;

constaterende dat

  • de provincie structureel jaarlijks € 6,3 miljoen extra inkomsten aan opcenten binnen krijgt, als gevolg van een toename van auto’s;
  • de opcenten een inkomen betreft dat is gekoppeld aan gebruik van fossiele energie;
  • er verschillende manieren zijn om het woon-werkverkeer te verminderen, zoals gedecentraliseerd werken en thuiswerken;
  • het gebruik van co-workruimtes steeds populairder wordt en voordelen biedt voor innovatieve startende ondernemers;

verzoeken Gedeputeerde Staten om

  • de extra opcenten van € 6,3 miljoen per jaar vanaf 2019 in te zetten voor meer bevordering van maatregelen om het brandstofautogebruik te verminderen, zoals het stimuleren van thuiswerken, gedecentraliseerd werken, co-werken, etc.;
  • hierbij de belangenorganisaties (o.m. werkgevers- en werknemersorganisaties) te betrekken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

PvdA, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP