Motie Klimaat­opgave geldt ook voor Eindhoven Airport


9 november 2018

Motie Klimaatopgave geldt ook voor Eindhoven Airport


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


overwegende dat

  • er onderzoek wordt gedaan naar ontwikkelingsmogelijkheden van Eindhoven Airport;
  • het resultaat van de proefcasus o.a. als input voor de ontwikkeling op de lange termijn dient;
  • de provincie deel uitmaakt van de stuurgroep van Uitvoeringstafel Eindhoven Airport;

constaterende dat

  • naast hun rol in de stuurgroep GS ook de mogelijkheid hebben om te participeren in het traject en zo hun voorkeuren en belangen kunnen inbrengen in het proces;
  • GS inzetten op “een transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde ontwikkeling van Eindhoven Airport waarbij er een goede balans is tussen de economische groei en de belasting van de leefomgeving”;
  • het roer nu echt om moet en we flink moeten doorpakken met maatregelen ten behoeve van de klimaatopgaven;
  • er op het vlak van vliegverkeer nog veel is te winnen i.h.k.v. de klimaatopgaven;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • om niet alleen groeiscenario’s, maar ook krimpscenario’s op te nemen in het onderzoek;
  • alle beschikbare invloed aan te wenden om te komen tot een zo groot mogelijke vermindering van uitstoot van Eindhoven Airport;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, CDA, 50+

Tegen

PvdA, LB, VVD, SP, PVV, D66, CU-SGP

Lees onze andere moties

Motie Extra opcenten gebruiken voor minder verkeer

Lees verder

Motie Geen grootschalige mestbewerking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer