Motie Geen groot­schalige mest­be­werking


9 november 2018

Motie Geen grootschalige mestbewerking


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


overwegende dat

  • op lokaal niveau (zowel burgers als politiek) doorgaans geen draagvlak is voor grootschalige mestbewerking (mestbewerking op bedrijventerreinen);
  • het mestoverschotprobleem niet moet worden verplaatst naar bedrijventerreinen, maar bij de bron moet worden aangepakt;

verzoeken Gedeputeerde Staten om

  • de koers van het mestbeleid te wijzigen, zodat grootschalige mestbewerking niet meer leidend is;
  • de Verordening ruimte hier op aan te passen bij de eerst volgende gelegenheid;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

PvdA, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Klimaatopgave geldt ook voor Eindhoven Airport

Lees verder

Motie Werk maken van de plantaardige eiwittransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer