Motie Geen groot­schalige mest­be­werking


9 november 2018

Motie Geen grootschalige mestbewerking


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


overwegende dat

  • op lokaal niveau (zowel burgers als politiek) doorgaans geen draagvlak is voor grootschalige mestbewerking (mestbewerking op bedrijventerreinen);
  • het mestoverschotprobleem niet moet worden verplaatst naar bedrijventerreinen, maar bij de bron moet worden aangepakt;

verzoeken Gedeputeerde Staten om

  • de koers van het mestbeleid te wijzigen, zodat grootschalige mestbewerking niet meer leidend is;
  • de Verordening ruimte hier op aan te passen bij de eerst volgende gelegenheid;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

PvdA, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP