Motie Werk maken van de plant­aardige eiwit­tran­sitie


9 november 2018

Motie Werk maken van de plantaardige eiwittransitie


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


constaterende dat

  • Brabant in 2020 tot de meest duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa wil behoren;
  • met meer toepassing van plantaardige eiwitten (vleesvervangers) een grote(re) bijdrage kan worden geleverd aan de oplossing van het wereldvoedsel- en milieuvraagstuk;
  • plantaardige eiwitten het milieu minder zwaar belasten dan de traditionele dierlijke eiwitbronnen en daarmee een veel lagere ecologische voetafdruk (hoeveelheid input zoals water, energie en mineralen) hebben;
  • sprake is van een groeimarkt van plantaardige eiwitproducten;
  • de eiwittransitie economische kansen biedt;

overwegende dat

  • de enige programmatische (niet-incidentele) inzet op de plantaardige eiwittransitie bestaat uit ondersteuning van de teelt van Nedersoja (als onderdeel van het uitvoeringsprogramma Plantaardig), waar € 137.500 voor is uitgetrokken;
  • de andere doelen en acties van het uitvoeringsprogramma Plantaardig niet direct gericht zijn op de plantaardige eiwittransitie;
  • de provinciale inzet voor de plantaardige eiwittransitie in het niet valt bij de provinciale inzet voor de veehouderijsector;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • met een voorstel te komen voor een programmatische aanpak puur gericht op bevordering van de plantaardige eiwittransitie: het vervangen van dierlijke eiwitten voor menselijke consumptie door plantaardige eiwitten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

GroenLinks,
Anne van Diemen


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, LB

Tegen

PvdA, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP