Motie meten van stikstof


14 november 2014

Motie meten van stikstof

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 november 2014;

Overwegende:

  • Dat een overmaat aan stikstof in de bodem een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van zeldzame en beschermde soorten in Noord-Brabant;

Constaterende:

  • Dat verzuring is afgenomen, maar vermesting nog veel problemen veroorzaakt ;
  • De verontreiniging via de lucht nog te hoog blijft voor duurzaam behoud van veel natuur;
  • Dat volgens modelberekeningen de stikstofdepositie in natuurgebieden is gedaald;
  • Dat in metingen in Natura 2000-gebieden een afname van de ammoniakconcentratie in de lucht niet zichtbaar is;

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • Structureel en op verschillende plaatsen in Brabantse Natura 2000-gebieden metingen van de stikstofconcentratie uit te (laten) voeren en deze resultaten terug te koppelen aan Provinciale Staten.

En gaan over tot de orde van de dag.

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GL, OSN, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66