Motie stimulans exten­sieve geiten­hou­derij


5 februari 2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 februari 2009

Constaterende

Dat het grootste gedeelte van de huidige geitenhouderijen intensieve, grootschalige bedrijven betreft;

Dat mogelijk bedrijven verplaatst gaan worden vanuit woonkernen naar elders;


Overwegende

Dat kleinschalige, grondgebonden bedrijven passen bij het geformuleerde doel en daarmee een versterkende rol vervullen in de duurzame ontwikkeling van het buitengebied. lokale ondernemeners en afnemers bedienen, hoger dierenwelzijn, inpassen in lokale sociale structuur.

Dat dergelijke bedrijven minder kans op dierziekten veroorzaken;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten

Een ondersteunend beleid te formuleren voor de omschakeling van intensieve geitenhouderij naar kleinschalige, grondgebonden bedrijven, mogelijk gebonden aan het verplaatsen van bedrijven vanuit woonkernen.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CDA, VVD, PvdA, CU-SGP, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer