Ook herzien natuur­ak­koord desa­streus voor Brabantse natuur


17 februari 2012

Provinciale Staten van Noord-Brabant stemden vandaag vóór het herziene natuurakkoord. In december werd het akkoord nog afgewezen in Brabant en nog vier andere provincies. De Partij voor de Dieren stemde opnieuw tegen het akkoord. De nieuwe onderhandelingen met het ministerie van EL&I leverden niet meer dan een extra fooi op ten opzichte van het vorige akkoord. De Partij voor de Dieren is het absoluut niet eens met de uitverkoop van de Brabantse natuur. De zware bezuinigingen zullen leiden tot minder en vertraagde aanleg van nieuwe natuur en een verslechtering van het beheer en de bescherming van bestaande natuurgebieden.

De oppositie diende een amendement in om Gedeputeerde Staten ertoe te bewegen provinciale toezeggingen te doen om de ergste klappen op te vangen. Dit werd echter afgestemd.

Met het natuurakkoord komt de verantwoording voor het doden van dieren uit het wild geheel bij de provincie te liggen, inclusief het zogenaamde ‘invasieve exotenbeleid’- het uitroeien van dieren die hier volgens het Rijk niet thuishoren. Invasieve exoten zijn dieren die vroeger niet voorkwamen in de Nederlandse natuur, maar hier door migratie of menselijke tussenkomst zijn gekomen en zich inmiddels blijvend gevestigd hebben. De Nijlgans, Canadese gans, muskusrat, wasbeer, halsbandparkiet en de muntjak zijn een paar van deze ‘veroordeelde’ diersoorten. De Partij voor de Dieren diende een motie in om GS te vragen niet mee te werken aan het exotenbeleid en dit ook aan het Rijk kenbaar te maken. De motie werd niet aangenomen.

De Partij voor de Dieren maakt zich ook ernstig zorgen over de incompleetheid van het akoord. Zo is er nu getekend voor provinciale verantwoording voor het oplossen van de verdrogings- en stikstofproblematiek, zonder dat er afspraken zijn gemaakt over de kostenverdeling tussen Rijk en provincie. Brabant is verplicht om de stikstofuitstoot op natuurgebieden te verlagen en de waterstand omhoog te brengen, zodat kwetsbare dieren en planten zich hier weer kunnen vestigen. Hier zitten Europese verplichtingen aan vast. Echter, onder andere door uitstoot uit de veehouderij zit Brabant vele malen boven de kritische waarden die er nodig zijn voor natuurherstel, en zal het dus veel geld gaan kosten om de natuur weer in balans te krijgen. De Partij voor de Dieren diende daarom een motie in om GS op te roepen over te gaan tot het ‘de vervuiler betaalt’-principe indien blijkt dat de doelen niet behaald en bekostigd kunnen worden. Deze motie is aangehouden.

Motie PAS

Motie invasieve soorten

De bijdrage vindt u hier.