Opinie: Natuur­ak­koord Bleker is en blijft afbraak­ak­koord


22 februari 2012

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdagavond 17 februari ingestemd met het natuurakkoord van staatssecretaris Bleker. Groen Links, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en de Onafhankelijk Statenfractie probeerden de Brabantse natuur nog te redden met een amendement dat zij gezamenlijk indienden. Helaas mocht dit niet baten en werd het amendement verworpen door de Staten. De Partij voor de Dieren vreest nu het ergste voor onze Brabantse natuur.

Eerder stemde de provincie nog tegen het natuurakkoord en niet zonder reden. In overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft Bleker nu wat meer geld ter beschikking gesteld en wat punten verduidelijkt. De rijksbijdrage voor natuurbeheer is vermeerderd met 5 miljoen tot 105 miljoen. De bijdrage voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is vermeerderd met 25 miljoen euro, een schijntje op een bezuiniging van 600 miljoen euro. De Partij voor de Dieren vindt het een fooi waar de Staten niet mee hadden moeten instemmen. Gedupteerde van den Hout waarschuwde de Staten dat indien zij niet akkoord zou gaan, Bleker zou overgaan tot gedwongen verkoop van natuurgronden aan derden met verliezen van 100 miljoen euro tot gevolg. Dat dreigement was eerder ook geuit, echter de vraag is of Bleker deze immorele keuze had kunnen realiseren binnen zijn ambtperiode. Alles bij elkaar is er aan het oorspronkelijke akkoord feitelijk niets veranderd en daarmee blijft het een afbraakakkoord voor de natuur.

Biodiversiteit

Begin jaren ’90 zijn er afspraken gemaakt om de biodiversiteit te redden. De biodiversiteit is een graadmeter voor de gezondheid van de Nederlandse natuur en deze is in 100 jaar afgenomen tot nog maar 13%! Om die reden wil de Partij voor de Dieren de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geheel realiseren. Volgens het huidige natuurakkoord wordt een kleinere EHS gerealiseerd waarin alle belangrijke natuurdoelen moeten worden behaald. Dit legt een grote prestatiedruk op de EHS juist omdat er volgens de coalitiepartijen VVD, CDA en SP ook allerlei ‘verdienmodellen’ op moeten worden losgelaten voor bijvoorbeeld recreatie, commerciële activiteiten, houtoogst en jacht. Dat alles kan een 'herijkte’ EHS gewoon niet aan, daarvoor is het te klein. De Partij voor de Dieren vindt dat we alles op alles moeten zetten om de EHS te redden en dat de provincie zelf de EHS moet realiseren. Daarvoor was ook het door de oppositie ingediende amendement bedoeld zodat langlopende projecten en goed natuurbeheer werden gewaarborgd. De kosten daarvan zouden door de provincie uit de Essent gelden moeten worden betaald, want ook dat is geld van de Brabantse burger. Helaas stemde de coalitie hier niet mee in.

Uitheemse Soorten niet welkom

Verder staat in het natuurakkoord dat invasieve soorten niet welkom zijn in Nederland. De Partij voor de Dieren vindt het immoreel om alle soorten uit te roeien die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Bovendien is het kostentechnisch onmogelijk. We wilden van de Staten de toezegging krijgen dat er niet gejaagd wordt op deze invasieve soorten. De provincie wil hier niet mee instemmen. De gedeputeerde draagt als argument aan dat bijvoorbeeld de tijgermug niet welkom is in Nederland. Terwijl al duidelijk is dat deze niet te bestrijden is. Onder de invasieve soorten bevinden zich naast de tijgermug ook tientallen dieren die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid, zoals halsbandparkieten en ganzensoorten. Dieren die zich onder meer door het veranderende klimaat permanent in Nederland hebben gevestigd. We vinden het van de gekken dat we straks als Staten opdracht moeten geven om halsbandparkieten af te schieten. Daarom wilden we hierover van een toezegging van de provincie, die het ingewikkelde dossier vooruitschuift naar de nieuwe natuurwet.

Vervuiler betaalt

We vinden het onbegrijpelijk dat de coalitie plus PVV heeft ingestemd met een niet uitgewerkt akkoord. In het akkoord zijn de gevolgen voor stikstof- en waterregulering niet goed in kaart gebracht, ook dat onderdeel is vooruitgeschoven. De milieukosten van verdroging en verzuring lopen in de tientallen miljoenen en de beloofde rapportage daarover laat al maanden op zich wachten. Wij vinden dat eventuele geldelijke tekorten in de toekomst moeten worden opgevangen door de vervuiler en niet door de provincie en dat het ‘de vervuiler betaalt’ principe moet gelden. Ook hier kon de provincie niet mee instemmen. Zij stelde dat de ammoniakvervuiler niet opgespoord kan worden en dat het daarom niet mogelijk zou zijn om de milieukosten te verhalen. Na jaren van onderzoek is het volgens onze partij wel duidelijk dat de intensieve veehouderij het meeste bijdraagt aan deze problematiek, niet voor niets heeft de provincie de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s betaald voor de ‘reconstructie’ van de intensieve veehouderij om de natuur te ontlasten. Zonder veel resultaat overigens. Dat de Brabantse burgers in de toekomst wederom moeten meebetalen aan het oplossen van de problemen van de intensieve veehouderij vinden wij onacceptabel!

Onherstelbare schade

Een klein lichtpuntje aan een donkere hemel is dat er nog onderhandeld gaat worden over verschillende openstaande punten waaronder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De provincie stelde dat Bleker er baat bij heeft dat er een goede overeenkomst komt, omdat er nu eenmaal afspraken zijn gemaakt met Brussel. Nederland komt in de problemen wanneer de Europees gemaakte afspraken niet nagekomen worden. Voor nu kunnen we daar maar het beste van hopen. Wij zijn echter bang dat de schade die dit natuurakkoord aan de Nederlandse en Brabantse natuur berokkent, onherstelbaar zal zijn. En we weten ook dat Bleker nu al zijn neus heeft gestoten aan de Hedwige Polder. Waarschijnlijk zal Bleker er niet meer bij zijn in 2018 als Europa ons wijst op het niet halen van de biodiversiteitsdoelstelling. Dan vrees ik dat deze vogel al gevlogen is en dat de provincie met de gebakken peren zit.

ir. Marco van de Wel, statenlid Partij voor de Dieren Noord-Brabant