Partij voor de Dieren: richt provin­ciaal fonds op voor mili­eu­schade door bedrijven


23 september 2011

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant diende vandaag drie moties in bij het agendapunt over Chemie-Pack. Eén van die moties is overgenomen door de provincie. De moties zijn ingediend om van de provincie gedaan te krijgen dat milieuschade veroorzaakt door bedrijven zoals Chemie Pack ook op kosten van die bedrijven wordt opgeruimd. Omdat Chemie Pack failliet is verklaard en wetgeving ontbreekt blijven de overheden nu met de rekening zitten. Uiteindelijk wordt dus de rekening door de (Brabantse) burger betaald.

Volgens Europese richtlijnen geldt in Nederland het principe ‘de vervuiler betaalt’. In de praktijk blijkt echter dat als de vervuiler failliet gaat, de gemeente en waterschappen met de rekening blijven zitten. De gemeente Moerdijk kan deze rekeningen niet betalen, en nu springt de provincie bij. Door de overgenomen motie gaat de provincie aandringen op nieuwe wetgeving zodat risicovolle bedrijven zich verplicht moeten verzekeren voor milieuschade.

Tot 2008 was het ‘Besluit Financiële Zekerheid’ van kracht, dat het bevoegd gezag de mogelijkheid gaf om financiële zekerheid te vragen in de vorm van een bankgarantie of bewijs van verzekering voor dekking van de aansprakelijkheid bij schade aan het milieu. In 2008 werd in het kader van de deregulering dit besluit echter ingetrokken, middels een motie van CDA en VVD. Door het opheffen van het besluit werd het luttele bedrag van 1 miljoen euro bespaard aan regelgeving. De totale kosten voor de afwikkeling van de calamiteit bij Chemie-Pack zijn nu 72 miljoen euro waarvan 38 miljoen euro voor bodemsanering.

In een tweede motie vroeg de partij aan Gedeputeerde Staten om onderzoek te doen naar een betere financiële afwikkeling van milieuschade veroorzaakt door bedrijven. In een derde motie werd voorgesteld om een provinciaal milieufonds in te stellen, waarin bedrijven naar risico-indexering aan afdragen. Uit een dergelijk fonds kan dan de reiniging van bodem, grondwater en andere milieuschade betaald worden. Deze moties zijn niet aangenomen.