Partij voor de Dieren stelt vragen over het doden van ganzen.


9 juli 2013

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten betreffende de afzet van gedode ganzen in de markt.

Geacht college,

Op 20 juni jongstleden bereikte ons het bericht dat u een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot afzet van gevangen/gedode ganzen in de markt. U sprak in het bericht over “een goede aanzet om nieuwe wegen in te slaan bij een evenwichtig beheer van de ganzenpopulatie’’.[1] Het bericht heeft bij ons de volgende vragen opgeroepen.

Eén van de resultaten van het door de provincie Noord-Brabant opgedragen onderzoek, is dat de vraag uit de markt naar ganzenvlees kan worden gepromoot door ‘food-concepten’ zoals barbequepakketten en ganzengehaktballen.

Kunnen wij daaruit concluderen dat u ook promotor van de jacht op ganzen bent?
Verkiest u de jacht op ganzen boven alternatieven zoals verjaging?
Waarom heeft u gekozen voor een onderzoek naar het promoten van ganzenvlees, en niet voor een onderzoek naar alternatieven voor het bejagen van ganzen?
Zijn alle ganzen geschikt voor consumptie, of zijn er ook gezondheidsrisico's? Zo ja, welke? En op welke wijze wordt de voedselveiligheid gegarandeerd?
Bent u bereid om, al dan niet door de HAS, ook alternatieven voor het doden van de dieren te (laten) onderzoeken? Zo nee, waarom niet?
Wat is uw standpunt wat betreft het doden van ganzen met CO2?
Bent u van mening dat ganzen die door middel van CO2 vergassing om het leven zijn gekomen ook geschikt zijn voor consumptie? Zo nee, waarom niet?
Hoe staat u tegenover de afspraken die tussen Ganzen7 en IPO zijn gemaakt met betrekking tot de voorgenomen inspanning tot het op Europees niveau mogelijk maken van het op rechtmatige wijze vergassen van ganzen met CO2?[2]

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen inspanning tot het verkrijgen van Europese goedkeuring van het vergassen van ganzen met CO2 in Brabant?

Zijn de gemaakte afspraken tussen Ganzen7 en IPO dwingend? Kunt/gaat u van de afspraken afwijken? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?[3]

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

ir. Marco van der Wel

[1] http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2013/juni/ganzenvlees-in-de-markt.aspx

[2] http://noordbrabant.partijvoordedieren.nl/statenfractie/statenvragen/i/2796

[3] Akkoord uitvoering ganzenbeleid tussen IPO/provincies en de Ganzen 7, d.d. 6 december 2012